Valitse sivu

Strateginen maankäytön suunnitelma

Koko kunnan kattavan strategisen maankäytön suunnitelman tarkoituksena on ohjata Pirkkalan maankäytön suuria linjoja ja ratkaista erilaisten toimintojen yhteensovittaminen. Tavoitteena on päivittää strategista yleissuunnitelmaa valtuustokausittain erikseen sovittavien teemojen osalta. Päivitettävän suunnitelman teemoiksi valittiin tulevaisuuden kasvun mahdollisuudet ja sini-viheryhteydet.

Kasvun potentiaalin tunnistaminen ja viheryhteyksien rungon ymmärtäminen auttaa luomaan kestäviä ja elinvoimaisia yhteisöjä. Tavoitteena oli tunnistaa maankäytön tiivistämisen mahdollisuudet yhdyskuntarakenteen kannalta edullisilla alueilla, jotta saavutetaan kestävä yhdyskuntarakenne ja taloudellinen vakaus. Tämä edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta.

Valtuustokausittain päivittyvän strategisen maankäytön suunnitelmaluonnoksen laati Pirkkalan maankäyttö. Luonnos esiteltiin valtuuston iltakoulussa 16.4.2024 ja työstettiin luonnosta työpajana. Valtuutetuilta pyydettiin kirjallista palautetta 2.5. mennessä. Palautetta saatiin 10 kappaletta. Kokoomus ja sosiaalidemokraatit jättivät valtuustoryhmänä palautteen. Lisäksi vihreiden palautteissa oli valtuustoryhmän nostoja.

Strategisessa maankäytön suunnitelmassa suurimmat muutokset kohdistuvat tarkennettaviin maankäytön painopisteisiin. Suuppaa ja Partolaa kehitetään monipuolisina keskustatoimintojen alueina. Naistenmatkantien varren kehittämistä joukkoliikenteeseen tukeutuvana tiivistyvänä tehokkaan asumisen vyöhykkeenä korostetaan. Pientalomaisen asutuksen laajeneminen edelleen Sankilan-Pirkkalankylän alueelta kohti lentokenttää mahdollistetaan. Luonnon ja virkistyksen kannalta haastavia elinkeinoalueita on supistettu ja korvaavana elinkenoelämän aluevarauksena osoitetaan Lentoasemantien varren elinkeinoaluetta laajemmalle länteen. 

Viher- ja virkistysalueita on laajennettu eheämmän kokonaisuuden muodostamiseksi. Viher- ja virkistysalueiden muodostaman verkoston jatkuvuuteen ja kytkeytyvyyteen kiinnitetään huomiota sekä ekologisten yhteyksien että virkistyskäytön näkökulmasta. Seudullista metsäekologista verkoston sijaintia on tarkennettu tukemaan viheryhteyksiä. Pirkkalankylän maaseutuympäristössä yhdistyvät luonto-, maisema-, kulttuuri- ja lähimatkailuarvot. Maaseutuympäristön maisemallisia ja kulttuurillisia ominaispiirteitä sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita, kuten perinnebiotooppeja, vaalitaan ja kehitetään. Strategisessa maankäytön suunnitelmassa hyväksytään päivitykset rakenne- sekä luonto-, kulttuuri- ja virkistyskarttaan. Selostuksena toimii paikkatietopohjainen digitaalinen ArcGis StoryMaps.

Lisätietoja arkkitehti Vesa Ylitapio p. 040 133 5646 ja kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen p. 050 303 4966

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Pirkkalan kunnan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.6.2024 §49 strategisen maankäytön suunnitelman.

STRATEGINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITELMA 2024, STORY MAP
STRATEGINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITELMA 2024, RAKENNE
STRATEGINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITELMA 2024, LUONTO, KULTTUURI JA VIRKISTYS

Pirkkalan kunnan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 8.6.2020 strategisen yleiskaavan, joka on oikeusvaikutukseton suunnitelma.
Hyväsytty kaavakartta ja merkinnät
Raportti
Lähtötietoraportti
Vuorovaikutusraportti