Valitse sivu

Kaavoitusprosessi

Kaavoituksen kulku

Kaavan kulkeminen vireille tulosta hyväksymiseen

Kaavoitus etenee kaavan luonteesta ja merkityksestä riippuen useammassa eri vaiheessa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) on kaavoitusta koskevat säännökset, muun muassa alueiden käytön suunnittelun tavoitteet, kaavojen monipuoliset sisältövaatimukset ja kaavojen laadinnan säännökset. Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnissa. Maakuntakaavojen laadinta ja hyväksyminen kuuluu maakuntien liitoille.

Ajankohdista, jolloin osallisen on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua, tiedotetaan kuulutuksissa Pirkkalainen-lehdessä. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan kotisivuilla sekä kunnan asiointipisteessä kuulutuksessa ilmoitetun ajan.

Kaavan vireilletulo

Kaavan vireilletulosta päättää Pirkkalan kunnanhallitus ja siitä tiedotetaan kuulutuksella Pirkkalainen -lehdessä. Kaava-aloitteen voi tehdä maanomistaja, -haltija tai muu kunnan jäsen, yhteisö, yritys, hallintokunta, viranomainen, kunnanhallitus tai valtuusto.

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS)

Jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka hyväksyy yhdyskuntalautakunta. Suunnitelmassa esitetään, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään sekä kerrotaan kaavan arvioitu etenemisaikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 4 viikon ajaksi virastotalon maankäytön ilmoitustaululle sekä lähetetään osallisille. Osallisilla on myös mahdollisuus esittää Pirkanmaan ympäristökeskukselle neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittämättömyydestä. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Valmisteluvaihe (luonnos)

Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos, joka yhdyskuntalautakunnan hyväksymisen jälkeen pidetään nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 30 vrk ja siitä kuulutetaan Pirkkalainen -lehdessä. Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä laadittavana olevasta kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti. Mielipiteet kaavasta kirjataan valmisteluasiakirjoihin.

Ehdotusvaihe

Nähtävilläolon jälkeen ja viranomaisten kerrottua kommenttinsa kaavaluonnoksesta on usein tarvetta tarkistaa kaavasuunnitelmaa. Tarkistusten jälkeen kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 30 vrk ajan maankäytön ilmoitustaululla. Nähtävilläoloaikana osallinen voi tehdä kaavasta kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle. Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutukseen ja lausuntoon vastineen. Mielipiteet ja muistutukset kulkevat kaavan mukana sen eri käsittelyvaiheissa. Samaan aikaan pyydetään kaavasta viralliset lausunnot. Jos saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta osoittautuu tarpeelliseksi muuttaa kaavaehdotusta, se laitetaan uudelleen nähtäville, mikäli muutokset eivät ole luonteeltaan vähäisiä.

Hyväksyminen

Pirkkalan valtuusto hyväksyy kaavat. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuntalaisille ja niille muistutuksen tai lausunnon jättäneille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa ja hallinto-oikeuden ratkaisusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan tullessa lainvoimaiseksi valtuuston hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan lehtikuulutuksella, kunnan ilmoitustaululla ja kirjeitse lain ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaavamuutoksen hakeminen

Yksityinen maanomistaja voi hakea asemakaavan muutosta lähettämällä (vapaamuotoisen tekstin ja hahmotelman) asemakaavamuutos aloitteen osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Kaavaprosessin kulku kaavan vireille tulosta kaavan hyväksymiseen

Kuvaa klikkaamalla kuva aukeaa suurena uudelle sivulle