Valitse sivu

Tarkastuslautakunta

Yhteystiedot

Tarkastuslautakunnan jäsenten yhteystiedot

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii riskienhallintasuunnittelija Jaakko Uusimaa.

Yhteystiedot
050 5620864
etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi


Tarkastuslautakunnan tehtävät

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan, tilintarkastuskertomuksen käsittelyn, kannanoton tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja tilivelvollisten vastuuvapauden epäämiseen tai myöntämiseen.
Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan talouden tilaa sekä sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumista.

Arviointikertomuksessa esitetään lautakunnan arvio kunnan toiminnasta ja siitä, onko palvelut järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta myös arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja voi myös antaa tilintarkastajalle ohjeita kuntalain edellyttämällä tavalla ja pyytää häneltä selvityksiä. Jos tilintarkastajan tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, lautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kunnanhallituksen lausunnon.

Lautakunnan kokoonpano

Tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja Mikko Kuoppa (VAS) ja varapuheenjohtaja Riitta Kuismanen (KD) ovat valtuutettuja. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Määrättyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee kuntalain perusteella antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa erillistä sidonnaisuusrekisteriä.

Arviointikertomukset

Pirkkalan tarkastuslautakunta antaa vuosittain tilinpäätöksestä arviointikertomuksen valtuustolle, jossa se raportoi hallinnosta tekemistään havainnoista ja muista arviointityönsä tuloksista. Alla olevasta listauksesta voit tutustua kunnan arviointikertomuksiin vuodesta 2017 alkaen.

Arviointikertomus 2022

Arviointikertomus 2021

Arviointikertomus 2020

Arviointikertomus 2019

Arviointikertomus 2018

Arviointikertomus 2017

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Kokoukset vuonna 2024

23.01.2024 klo 16:00
12.03.2024 klo 16:00
02.04.2024 klo 16:00
16.04.2024 klo 16:00
23.04.2024 klo 16:00
07.05.2024 klo 16:00
04.06.2024 klo 16:00

Pirkkalan kunnan esityslistat ja pöytäkirjat