Valitse sivu

Vesiensuojelu

Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Tehokkaillakaan kunnostustoimilla ei yleensä saada pysyviä vaikutuksia aikaiseksi, jos järveen tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus on liian suuri eikä ulkoista kuormitusta vähennetä. Tietoa vesistöjen kunnostuksesta ja hoidosta löytyy muun muassa ympäristöhallinnon sivuilta.

Ennen kunnostustoimia tulee selvittää luvan tarve paikallisesta ELY-keskuksesta. Ruoppauksissa ja ruoppausmassojen läjityksissä tulee huomoida mahdolliset sedimentin haitta-aineet. Esimerkiksi Sikojoen uoman keskiosaan on paikoin kertynyt PCB 118 yhdistettä (Sikojoen sedimenttitutkimukset 2014-2015, pdf). Myös kohteen luontoarvoja on usein tarpeen selvittää.

Pirkkalan kunta on tehnyt erilaisia vesistön kunnostus- ja hoitotoimia etenkin kunnan keskustassa sijaitsevalle Vähäjärvelle. Kunta on ollut myös aktiivisesti edistämässä Sikojoen kunnostushanketta. Kunnan toimesta on toteutettu myös erilaisia valuma-aluetoimenpiteitä. Esimerkiksi Riekonlahdentien viereen rakennettiin monivaikutteinen kosteikko heinä-elokuun 2019 aikana.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Vesivisio

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko laajan ja monimuotoisen vesistöalueemme näyttäytyvän vuonna 2050.