Valitse sivu

Huoltajalle

Wilman käyttö

Vähäjärven koulussa Wilmaa käytetään kaikessa koulun ja kodin välisessä viestinnässä. Wilmasta löytyy poissaolojen seuranta,  oppilaan lukujärjestys, koeaikataulut ja tulevat tapahtumat.

Oppilaan ja huoltajan henkilötietoja voi joiltakin osin päivittää Wilmassa itse ja muut muutokset voi ilmoittaa kansliaan tuija.kivimaki@pirkkala.fi tai raila.lahteela@pirkkala.fi tai Wilman kautta.

Uudet oppilaat saavat omat käyttäjätunnuksensa ensimmäisellä kouluviikolla.

Jos huoltajalla ei ole mahdollisuutta käyttää Wilmaa, tulee poikkeavasta järjestelystä sopia luokanvalvojan kanssa. 

Wilman osoite on pirkkala.inschool.fi. Älypuhelimeen voi ladata Pirkkalan Wilma-sovelluksen. Puhelinsovelluksen käyttömahdollisuudet ovat rajalliset. Lomakkeiden täyttäminen ja tietojen päivitys vaatii selaimelle kirjaumisen.

 

Arvoesineet ja löytötavarat

Oppilas huolehtii omista arvoesineistään tai tuo ne kansliaan säilytettäväksi koulupäivän ajaksi. Rahaa, avaimia tai muuta arvokasta ei saa säilyttää käytävälle jäävien takkien taskussa. Vaatteisiin ja reppuihin kannattaa laittaa oma nimi, koska samanlaiset päällysvaatteet voivat helposti vaihtua. Muistutuksena, että koulu ei ole vastuussa oppilaiden henkilökohtaisista tavaroista, kuten puhelimista ja vaatteista.

Löytötavaroita voi kysyä kansliasta p. 050 919 6782 (alakoulu), 050 434 3144 (yläkoulu) tai puhtauspalvelutyöntekijöiltä puh. 050 5237910.

Poissaololuvat

Oppilaan huoltajan on aina haettava etukäteen lupaa oppilaan muuhun kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon.

Viisi päivää ja sitä lyhyemmät poissaololuvat myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja. Mikäli poissaolo kestää yli viisi päivää, luvan myöntää rehtori.

Kaikista vähintään yhden koulupäivän mittaisista vapaista täytetään sähköinen hakemus Wilmassa, hakemukset ja päätökset -osiossa (valitse oikeasta reunasta ”tee uusi hakemus”). Alle yhden päivän poissaolot anotaan luokanvalvojalta/-opettajalta Wilma-viestillä.

Yläkoulussa koeviikot painottuvat jakson loppuun, jolloin koulusta ei kannata anoa lomaa. Lisätietoja kokeista saa aineen opettajalta.

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hänen on pyydettävä lupa 1)  terveydenhoitajalta tai 2) luokanopettajalta/valvojalta tai 3) seuraavan tunnin opettajalta tai 4) rehtoreilta.

Jos oppilas lähtee jonkun muun syyn takia kesken päivää koulusta, lupa pyydetään 1) luokanvalvojalta/-opettajalta tai 2) jos luokanvalvojaa/-opettajaa ei tavoiteta, seuraavan tunnin opettajalta tai 3) rehtoreilta.

Vanhempainillat

To 26.9.2024klo 0 – 2 lk päivä vaihtunut
Ti 3.9.20243 – 4 lk
Ti 13.8.20245 – 6 lk
Ti 27.8.20247 lk 
Ke 18.9.20248- luokat 
Ke 4.9.20249- luokat
 Tammikuussa7 lkvalinnaisaineet

Vanhemmat koulussa -päivät

7- luokkien vanhemmat koulussa, oppilaat kotitöissä  
7- luokkien vanhemmat koulussa, oppilaat kotitöissä   

Vähäjärven vanhempainyhdistys ry

Vanhempainyhdistys edistää ja ylläpitää kodin ja koulun yhteistyötä oppilaiden ja koulun hyväksi. Vähäjärven koulun vanhempainyhdistys syntyi Suupanniityn ja Naistenmatkan koulujen vanhempainyhdistysten yhdistyessä. Myös myöhemmin avattavan Vähäjärven päiväkodin vanhempainyhdistystoiminta liittyy Vähäjärven vanhempainyhdistykseen. 

Tulisitko sinä mukaan vanhempainyhdistykseen? Voit osallistua toimintaan omien voimavarojesi ja aikataulujesi mukaan. Kokousaikataulut ja toiminta luodaan yhdessä keskustellen ja jokaista kuunnellen. Kokoukset järjestetään koulun tiloissa muutaman kerran lukukaudessa. Kokousten tunnelma on rento ja iloinen, ja usein nauru raikuu.  Tavoitteena on onnellinen ja onnistuva koulutyö. 

Saat yhteyden vanhempainyhdistykseen meilitse  vahajarvenvy@gmail.com ja yhdistyksen kotisivut löydät osoitteesta https://vahajarvenvanhempainyhdistys.yhdistysavain.fi/ 

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan! 

Ilmoitus huoltajille vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetus tuli voimaan 1.8.2006. Asetuksessa säädetään mm. perusopetukseen liittyvästä työstä. Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää. 
 
Asetus edellyttää, että perusopetuksen 7 – 9. vuosiluokan oppilaan huoltajalle ilmoitetaan etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista. 
Vaarallinen työ on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (128/2002) esimerkkiluettelossa. Esimerkkiluettelossa vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen liikarasitukseen. 
 
Perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisessa teknisen työn opetuksessa,  fysiikan,  kemian,  biologian, kuvaamataidon ja kotitalouden käytännön harjoitustöissä käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa mainittuja työvälineitä kuten esimerkiksi vannesahaa, höyläkonetta ja pyörösahaa sekä kemiallisia aineita ja valmisteita kuten esimerkiksi laimeita happoja sekä sähköisiä laitteita. Perusopetuksen 1- 6 vuosiluokilla asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö on kielletty. 
 
Lisätietoja asiasta antavat koulun rehtori ja asianomaisten aineiden opettajat. 

Opetussuunnitelma ja arviointi  

Opetussuunnitelma 

Yläkoulussa noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa (OPS 2016). Opetussuunnitelman perusteet ja Pirkkalan kunnassa hyväksytty opetussuunnitelma löytyy linkistä Opetussuunnitelmat

Arviointi

Oppilaan kaikki arvosanat näkyvät Wilmassa. Paperilla jaettavat väli- ja lukuvuositodistukset on palautettava huoltajan allekirjoituksella varustettuna luokanvalvojalle seuraavan jakson alussa. 

Arvioinnin perusteet löytyvät kunnan kotisivuilta linkistä Perusopetuksen arvioinnin perusteet

7- ja 8- vuosiluokat 

Oppilaat saavat jouluna välitodistuksen ja keväällä lukuvuositodistuksen.  
Joulun välitodistuksessa on arvosanat kaikista niistä oppiaineista, joita on syyslukukauden aikana opiskeltu vähintään 1 vuosiviikkotunti.  
Kevään lukuvuositodistuksessa on arvosana kaikista kyseisenä lukuvuonna opiskelluista oppiaineista. 

9- vuosiluokat  

Oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen keväällä.  Välitodistus jaetaan jouluna ja keväällä.  
Joulun välitodistuksessa on arvosanat kaikista niistä oppiaineista, joita on syyslukukauden aikana opiskeltu vähintään 1 vuosiviikkotunti. 
Syyslukukauden kuluessa päättyvistä oppiaineista on joulun välitodistuksessa näkyvissä päättöarvosana. Näiden aineiden osalta syksyn arvosana on nähtävissä Wilmassa. Kevään välitodistuksessa on arvosanat niistä oppiaineista, joita on opiskeltu kevätlukukauden aikana. 

Peruskoulun päättötodistus 

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta, oppilaan valinnoista ja paikallisesta opetussuunnitelmaratkaisusta riippuen vuosiluokille 7, 8 tai 9.  
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet.  
Päättöarvioinnista on olemassa erilliset valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit, joihin on linkki tässä Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
Päättöarvosana EI siis ole aiemmin annettujen arvosanojen keskiarvo. 

Taito-ja taideaineiden (kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki) päättöarvosanat muodostuvat sen lukuvuoden näyttöjen pohjalta, milloin kyseisen oppiaineen opiskelu päättyy yhteisenä tai taito- ja taideaineen valinnaisena oppiaineena. Historia päättyy 8. luokalla. 

Arvioinnin oikaiseminen 

 
Perusopetusasetuksessa säädetään arvioinnin oikaisemisesta seuraavaa

(POA 560/2003)

 19§

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen virheellinen, lääninhallitus/aluehallintovirasto voi oppilaan huoltajan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä, mikä arvosana oppilaalle on annettava, tai määrätä opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen muutettavaksi.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"