Valitse sivu
Etusivu / Koti ja ympäristö / Kaavoitus / Asemakaavat

Asemakaavat

Asemakaava ohjaa rakentamista

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva  käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.  Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Asemakaavan sisältövaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset.

ASEMAKAAVOJEN AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI

Kunnan tulee lain mukaisesti (MRL 51 § ja 60 § ) seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Asemakaavan vanhentuneisuus tulee arvioida yli 13 vuotta voimassa olleista asemakaavoista. Kaavan vanhentuneisuutta arvioidaan VAT:tien, yleiskaavan tavoitteiden, kaavan käyttötarkoituksen, kaavojen toteutuneisuuden, palveluverkon, ympäristökuvan, rakennusperinnön ja ympäristönsuojelullisten tavoitteiden ajantasaisuuden kautta.

RAKENNUSKIELTO

Rakennuskielto tai toimenpiderajoitus voidaan asettaa voimaan alueelle, jolla rakentaminen tai ympäristöä muuten merkittävästi muuttavat toimenpiteet saattaisivat vaikeuttaa kaavoituksen etenemistä tai tulevan kaavan tavoitteiden toteutumista. Rajoituksilla turvataan suunnittelun kohteena olevan alueen säilyminen muuttumattomana siihen asti, kunnes kaavalla on tarkasteltu edellytykset rakentamiselle ja muille toimenpiteille tai kunnes suunnittelutyön yhteydessä on todettu, ettei haettu rakentaminen tai toimenpide tuota estettä tavoiteltujen maankäyttötavoitteiden toteutumiselle. Rakennuskieltoja ja toimenpiderajoitteita asetetaan Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, kun vireillä olevan kaavan osalta on todettu tarvetta pysyttää oleva tilanne kunnes vireillä oleva kaava saa lainvoiman esim. rakentamisen tai ympäristön arvojen osalta. Rakennuskieltoa koskee MRL:n § 38 yleiskaavan laatimiseen liittyen ja asemakaavaan liittyen § 53. Toimenpiderajoituksen asettamisesta on säädetty MRL § 128:ssa.

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset antavat parhaat edellytykset toteuttaa kunnan maankäyttötavoitteita yleis- ja asemakaavojen laadinnan yhteydessä.

KUNNAN VOIMASSA OLEVAT ASEMAKAAVAT

Kunnan voimassa olevagt asemakaavat löytyvät kartalta (punainen alue ja nro). Kaavakartta aukeaa omalle sivulleen pdf-muotoon aluetta klikkaamalla!  Jos kaavakartta ei aukea, ota yhteyttä satu.naskali@pirkkala.fi. Kaavaselostus ja rakennustapaohje tilataan osoitteesta satu.naskali(a)pirkkala.fi

Vuodesta 2020 eteenpäin vahvistuneista asemakaavoista löydät lisätietoa https://www.pirkkala.fi/vahvistuneet-kaavat/

Jotta karttaikkuna sivun alareunassa näkyy, sinun pitää hyväksyä evästeet. Evästesymboli löytyy näytön oikeasta alareunasta.

Asemakaavoja hoitavien arkkitehtien yhteystiedot löytyvät täältä

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"