Valitse sivu

Koulunkäynnin ja oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Oppilas voi tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvaan tukeen tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulu auttaa oppilasta vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan erilaisin tukimuodoin.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on tarkoitettu asteittain vahvistuvaksi. Kolmiportainen tuki käsittää yleisen, tehostetun ja erityisen tuen. Samoja tukimuotoja voidaan käyttää tuen eri vaiheissa.

Yleinen tuki

Yleinen tuki on osana päivittäistä koulutyötä kaikille tarkoitettua tukea.

Yleisen tuen muotoja voivat olla esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, koulunkäynninohjaajan antama tuki, opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus ja joustavat opetusryhmät. Mikäli yleinen tuki ei riitä, arvioidaan oppilaan tarvetta tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki

Tehostettuun tukeen siirrytään oppilaan opettajien tekemän pedagogisen arvion perusteella. Koulun pedagoginen ryhmä tekee päätöksen oppilaan siirtymisestä tehostettuun tukeen. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, mutta oppilas opiskelee edelleen yleisen oppimäärän mukaan. Käytössä olevat tukimuodot ovat usein samoja kuin yleisen tuen aikana, mutta niitä tarvitaan säännöllisemmin ja vahvemmin.

Erityinen tuki

Jos tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta koulutyöstä selviytymiseen, tehdään oppilaalle pedagoginen selvitys. Tämä asiakirja on oppilaan oppimisen etenemisestä ja koulunkäynnin kokonaistilanteesta tehtävä selvitys. Koulun pedagoginen ryhmä käsittelee selvityksen ja päättää seuraavalle tuen portaalle, erityiseen tukeen siirtymisestä. Yleensä tuen portailla liikutaan asteittain eli erityiseen tukeen siirrytään yleisen ja tehostetun tuen kautta. Joissakin tapauksissa kuitenkin erityiseen tukeen voidaan siirtyä suoraan yleisestä tuesta. Pedagogista selvitystä täydennetään tarvittaessa psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla.

Pedagogisen selvityksen jälkeen oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös. Erityisen tuen päätös on hallintopäätös ja sen tekee tilanteesta riippuen rehtori tai opetuspäällikkö. Erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille laaditaan koululla aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisen tuen laajuus voi vaihdella yksittäisen oppiaineen yksilöllistämisestä monien tukimuotojen, pienluokkaopetuksen sekä erilaisten poikkeavien koulukäynnin järjestämistä koskevien toimien muodostamaan kokonaisuuteen.

Erityisen tuen oppilaat voivat edellytyksiensä mukaan opiskella kokonaan yleisopetuksen ryhmissä tai kokonaan tai osittain pienluokissa. Pienluokkaopetuksen tarve voi edellyttää oppilaan siirtymistä omasta lähikoulustaan muuhun kouluun, jossa tuen järjestäminen voidaan toteuttaa.

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sekä aina toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä.

Pirkkalassa oppimisen ja koulunkäynnin tuen asioita hoitaa koordinoiva erityisopettaja. Yhteyttä voivat lapsen asioissa ottaa sekä vanhemmat että ammattilaiset.

 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"