Valitse sivu
Etusivu / Liito-orava

Liito-orava

12.4.2021 (Viikon laji)

Liito-oravaa (Pteromys volans) on vain harva nähnyt, ja lajin seurantakin perustuu papanahavaintoihin. Nyt on viimeisiä aikoja tänä vuonna tehdä liito-oravakartoituksia vaikka lähimetsästä. Paras aika etsiä papanoita tällaisina lumisina talvina on juuri lumien sulamisen aikohin maalis-huhtikuussa. Liito-oravien papanoita löytyy varmimmin vanhahkoista kuusi- ja haapavaltaisista sekametsistä järeiden haapojen tai vanhojen kuusien tyviltä. 

Liito-oravalle soveltuvien metsien määrä on valtakunnallisesti tarkasteltuna vähentynyt ja lajin kannan odotetaan kutistuvan tulevaisuudessa. Uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (2019) liito-orava arvioitiin vaarantuneeksi lajiksi. Se kuuluu myös EU:n ns. tiukasti suojeltaiin lajeihin (direktiivilajit), joiden yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tästä syystä laji nouseekin aina aika ajoin esiin erilaisten ympäristöä muuttavien ja muokkaavien hankkeiden ja toimenpiteiden, kuten alueiden kaavoitusten ja metsätaloustoimenpiteiden yhteyksissä.  

Kuva. Liito-oravan papanoita Turrin metsäalueella kasvavan järeän haavan tyveltä 26.3.2021.

Pirkkalassa tehtiin keväällä 2019 laajempi liito-oravakartoitus Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelman tekemistä varten. Ohjelman yhtenä tavoitteena on turvata liito-oravan elinmahdollisuudet Pirkkalassa. Selvitykset kohdistettiin kehätien sisäpuoliselle taajama-alueelle, koska tällä alueella on kovimmat tiivistämisrakentamisen paineet. Selvityksessä pyrittiin rajaamaan liito-oravan ydinalueet (koko noin 1 ha) sekä naaraan mahdollinen elinpiiri (koko väh. noin 8 ha). Lisäksi tarkasteltiin eri alueiden välisiä yhteyksiä. Selvityksen perusteella liito-oravalla on Pirkkalan kehätien sisäpuolisella taajama-allueella kolme elinpiiriä, jotka ovat Turrin metsäalueella, Vuorenhaan metsäalueella sekä Komperinmäen lehtoalueella Killon vanhan metsän vieressä.

Pirkkalan taajama-alueen liito-oravaselvitys 2019

Liito-oravakartoituksia tehdään myös osana asema- ja yleiskaavojen luontoselvityksiä. Pirkkalassa kunnan ympäristönsuojelu tekee myös joka kevät joitain kartoituskäyntejä tiedossa olevien liito-orava-alueiden ja -yhteyksien vuosittaista seurantaa varten, koska liito-oravien esiintymispaikat voivat hieman vaihdella eri vuosina.

Lisätietoja:

Liito-oravan suojelu (ympäristöhallinnon sivut)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"