Monimuotoisuus auttaa lajeja säilymään

Kestävän kehityksen edellytyksenä on luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen ja ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn.

Luonnon monimuotoisuus on tärkeää niin kasvi- ja eläinpopulaatioiden kuin ihmisten terveyden säilymisen kannalta. Monimuotoisuus tukee myös luonnon omia ekosysteemipalveluita, kuten ilmanlaadun ja ilmaston sääntelyä, veden suodatusta, pölytystä, eroosion estämistä sekä raaka-ainetuotantoa. Metsillä ja muilla luonnonalueilla on tärkeä merkitys myös ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, koska ne varastoivat osan hiilidioksidipäästöistä.

Monimuotoisuus auttaa lajeja säilymään. Monet metsässä elävät uhanalaiset lajit kärsivät muun muassa vanhojen puiden, lahopuiden ja metsäpalojen vähenemisestä. Talousmetsien entistä kestävämpi käyttö ei riitä turvaaman metsälajiston monimuotoisuutta, vaan myös suojelualueita tarvitaan lisää. Suojelualueetkaan eivät välttämättä pysty säilyttämään niitä luontoarvoja, joita varten ne on perustettu, jos eri alueita yhdistävät luonnonkäytävät eivät ole riittäviä.

Luonto tekee hyvää

Luonto tekee tutkitusti hyvää ihmisen terveydelle. Luonnossa oleskelun on todettu kohentavan mielialaa, lieventävän stressiä sekä laskevan sykettä ja verenpainetta. Luonnossa liikkuminen lisää ihmisen altistusta monipuoliselle mikrobistolle, mikä auttaa suojaamaan esimerkiksi allergioilta ja astmalta. Immuunipuolustus kehittyy koko iän, mutta erityisen tärkeää luontoaltistuminen on lapsille, minkä takia on tärkeää, että luontoalueita olisi kodin, koulun ja päiväkodin läheisyydessä.

Monimuotoisuuden edistäminen ei ole pelkästään luontoalueiden säästämistä

Luonnonsuojelu ei ole pelkästään luonnon säästämistä rakentamiselta, vaan luonnon monimuotoisuutta voidaan kehittää aktiivisin toimenpitein. Sen lisäksi, että jotkut luontoalueet tarvitsevat hoitoa säilyttääkseen monimuotoisuus- ja maisema-arvonsa, monimuotoisuutta voidaan edistää myös erilaisilla luontoon pohjautuvilla ratkaisuilla, joilla voidaan myös täydentää tai jopa korvata kaupunkien ja rakennusten teknisiä järjestelmiä ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Esimerkiksi vesien laatua voidaan parantaa ja kaupunkitulvia ehkäistä rakentamalla hulevesiä imeyttäviä viheralueita ja vettä viivyttäviä rakenteita, kuten kosteikkoja, lammikoita ja hulevesipainanteita. Nämä alueet lisäävät samalla elinympäristön viihtyisyyttä ja toimivat elinympäristöinä monille lajeille.

Ympäristökasvatuksella on tärkeä rooli

Luonnon tuntemuksen ja arvostuksen ja yleisen ympäristötietoisuuden merkitys luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa on suuri. Asukkaiden asenteilla luontoa ja sen eliömaailmaa kohtaan on merkittävä vaikutus luonnonsuojelutyön mahdollisuuksiin. Kun oppii tuntemaan luontoa ja kulkemaan siellä, alkaa myös arvostaa sitä ja pitää luontoarvojen suojelemista tärkeänä. Asenteiden, arvomaailman ja ympäristötietoisuuden kehittyminen alkaa jo lapsuudessa ja niiden muuttuminen on mahdollista toki myöhemmälläkin iällä.  Siten luonnontuntemuksen ja luontoharrastusten edistäminen ja ympäristökasvatus yleensä on tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden turvaamistyötä.

Pirkkalassa kasvu luonnonsuojelun haasteena?

Pirkkalan kunnan voimakas asukasmäärän kasvu ja yhdyskuntarakenteen tiivistäminen tuovat haasteita Pirkkalan kunnan luonnonsuojelulle, kuten lähiluonnon ja riittävien ekologisten yhteyksien säilymiselle. Käytännön haasteena on esimerkiksi kaavoituksen ja asuntorakentamisen yhteensovittaminen direktiivilajien suojelun kanssa. Myös ilmastonmuutos tuo oman haasteensa luonnon monimuotoisuuden säilymiselle.

Pirkkalaan tehdään luonnon monimuotoisuusohjelma

Pirkkalassa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä haasteita pyritään ratkaisemaan vuoden 2020 aikana tehtävän Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelman avulla. 

Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelman luonnos (pdf)

Tietoa Pirkkalan luontokohteista