Valitse sivu
Etusivu / Vesihuollon liittymismaksut

Vesihuollon liittymismaksut

Yleiset periaatteet

Liittymismaksut koskevat uusia liittyjiä, jotka liitetään vesihuoltoverkostoihin.

Rakennusten lisärakentamista koskee ns. lisäliittymismaksu.

Yhdelle tontille sallitaan vain yksi laskutuksen perusteena oleva vesiliittymä ja yksi vesimittari.

Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen ja kiinteistönomistajan vastuuraja on laitoksen runkoverkosto.

Liittymismaksu ei sisällä tonttijohtojen liittämis-, rakennus- tai asennustöitä, joista valtuusto päättää erikseen.

Liittymismaksun siirto- ja palautuskelpoisuus

Liittymismaksu, joka on maksettu 1.4.2004 jälkeen, on siirto- ja palautuskelpoinen, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Arvonlisäverovelvollisten liittyjien osalta maksu on kuitenkin vain siirtokelpoinen ja sisältää arvonlisäveron. Ennen 1.4.2004 maksetut liittymismaksut ovat vain siirtokelpoisia.

Liittymismaksukäytännön muutos 1.1.2024 alkaen

Vesihuollon liittymismaksukäytäntö muuttuu siten, että kaikilta uusilta liittyjiltä perittävät liittymismaksut muuttuvat siirtokelpoisiksi ja samalla arvonlisäverollisiksi 1.1.2024 alkaen.

Muutoksen siirtymävaiheessa toimitaan siten, että mikäli uudisrakennuksen rakennuslupahakemus tarvittavine liitteineen on hyväksytysti jätetty rakennusvalvontaan (lupapiste.fi) ennen päivämäärää 31.12.2023, ja vesisopimus tehdään 30.6.2024 mennessä, laskutetaan liittymismaksu vanhan hinnaston ja käytännön mukaisesti arvonlisäverottomana (alv 0 %) siirto- ja palautuskelpoisena liittymismaksuna.

1. Erillisten pientalojen liittymismaksu (omakotitalo)

Liittymismaksun määräämisen perusteena on kiinteistön asemakaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus kerrottuna kiinteistötyypeittäin määritellyllä kertoimella ja palvelukertoimella. Erillisten pientalojen kertoimet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kiinteistötyyppi      Kerrosala m2 Maksuperuste Kerroin K
Erillinen pientalo 0 – 250 tasataksa 6
Erillinen pientalo 251 – rakennusoikeus 6

Liittymismaksun laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

L = K x Y x A x P, jossa

L = kiinteistön liittymismaksu (€)
K = kiinteistötyypin mukainen kerroin
Y = yksikköhinta (€/k-m²)
A = rakennusoikeus (k-m²)
P = palvelukerroin

Liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2024 alkaen 4,28 €/k-m². (Vuonna 2023 yksikköhinta on 4,18 €/k-m²)

Liittymismaksujen yksikköhinta sidotaan maanrakennusindeksin kokonaisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin perusteella. Liittymismaksujen yksikköhintojen tarkistamisajankohta on vuodenvaihde.

Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon, jätevesi- ja hulevesiviemäriin, P = on 1,0. Osakertoimet ovat:
Vesi 0,4
Jätevesi 0,5
Hulevesi 0,1

Erillisten pientalojen osalta noudatetaan tasataksaa rakennusoi-keuteen 250 m² saakka laskettuna 250 m²:n rakennusoikeudella. Erillisten pientalojen rakennusoikeudella yli 250 m² liittymismaksun perusteena on rakennusoikeus.

Lisäliittymismaksu (omakotitalo)

Aikaisemmin kuin 1.1.2004 liittyneiltä erillisiltä pientaloilta ei peritä lisärakentamisesta mitään lisäliittymismaksua.

Lisärakentamisen liittymismaksu ajalla 1.1.2004 – 1.7.2010 liittyneissä erillisissä pientaloissa, joilta liittymismaksu on peritty rakennetun kerrosalan perusteella, lasketaan seuraavasti:

– alle 50 m² lisärakentamisesta ei peritä mitään lisäliittymismaksua
– 50 m² tai tätä suuremmasta lisärakentamisesta perittävä lisäliittymismaksu määräytyy kiinteistön jäljellä olevan rakennusoikeuden perusteella

1.7.2010 jälkeen liittyneissä erillisissä pientaloissa liittymismaksu on maksettu koko rakennusoikeutta kohti, joten niiltä ei peritä lisäliittymismaksua ellei rakennusoikeus muutu.

2. Rivi-, ketju- ja kerrostalon liittymismaksu

Liittymismaksun määräämisen perusteena rivi- ja ketjutaloissa, joiden rakennusoikeus on alle 500 m², on tasataksa.

Rivi- tai ketjutalojen, joiden kerrosala on 500 m² tai enemmän liittymismaksujen laskennassa käytetään rakennusoikeuden mukaista kerrosalaa.

Asuinkerrostalojen liittymismaksujen laskennassa käytetään rakennusoikeuden mukaista kerrosalaa.

Kiinteistötyyppi Kerrosala m2 Maksuperuste Kerroin K
Rivi- tai ketjutalo 0 -499 tasataksa 4
Rivi- tai ketjutalo 500 – rakennusoikeus 4
Asuinkerrostalo rakennusoikeus 3

Liittymismaksun laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

L = K x Y x A x P, jossa

L = kiinteistön liittymismaksu (€)
K = kiinteistötyypin mukainen kerroin
Y = yksikköhinta (€/k-m²)
A = rakennusoikeus (k-m²)
P = palvelukerroin

Liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2024 alkaen 4,28 €/k-m². (Vuonna 2023 yksikköhinta on 4,18 €/k-m²)

Liittymismaksujen yksikköhinta sidotaan maanrakennusindeksin kokonaisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin perusteella. Liittymismaksujen yksikköhintojen tarkistamisajankohta on vuodenvaihde.

Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon, jätevesi- ja hulevesiviemäriin, P = on 1,0. Osakertoimet ovat:
Vesi 0,4
Jätevesi 0,5
Hulevesi 0,1

Lisäliittymismaksu (rivi-, ketju- ja kerrostalot)

Rakennuksia laajennettaessa alle 50 m²:n lisärakentamisesta ei peritä lisäliittymismaksua. 50 m² tai tätä suuremmasta lisärakentamisesta perittävä lisäliittymismaksu määräytyy kiinteistön jäljellä olevan rakennusoikeuden perusteella.

3. Toimisto-, teollisuus-, liike-, varasto- yms. rakennukset

Toimisto-, liike-, teollisuus- yms. rakennusten liittymismaksujen laskennassa käytetään rakennusluvan mukaista kerrosalaa.

Kiinteistötyyppi Kerrosala m2 Maksuperuste Kerroin K
Toimisto-, teollisuus-, liike-, varasto- yms. rakennukset rakennusluvan mukainen kerrosala 3

Liittymismaksun laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

L = K x Y x A x P, jossa

L = kiinteistön liittymismaksu (€)
K = kiinteistötyypin mukainen kerroin
Y = yksikköhinta (€/k-m²)
A = rakennusoikeus (k-m²)
P = palvelukerroin

Liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2024 alkaen 4,28 €/k-m². (Vuonna 2023 yksikköhinta on 4,18 €/k-m²)

Liittymismaksujen yksikköhinta sidotaan maanrakennusindeksin kokonaisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin perusteella. Liittymismaksujen yksikköhintojen tarkistamisajankohta on vuodenvaihde.

Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon, jätevesi- ja hulevesiviemäriin, P = on 1,0. Osakertoimet ovat:
Vesi 0,4
Jätevesi 0,5
Hulevesi 0,1

Liittymismaksu (toimisto-, teollisuus-, liike-, varasto- yms. rakennukset)

Rakennuksia laajennettaessa alle 50 m²:n lisärakentamisesta ei peritä lisäliittymismaksua. 50 m² tai tätä suuremmasta lisärakentamisesta perittävä lisäliittymismaksu määräytyy rakennusluvan mukaisen lisäkerrosalan perusteella.

4. Rakennuksen purkaminen

Kun kiinteistöllä aiemmin sijainnut rakennus puretaan ja paikalle rakennetaan uusi rakennus, on kyse uuteen liittymään verrattavasta rakentamisesta, jota liittymismaksu koskee riippumatta siitä, rakennetaanko uusia tonttijohtoja. Rakentajan on haettava uusi rakennuslupa ja tehtävä uusi liittymissopimus Pirkkalan kunnan kanssa, jolloin kiinteistö saa myös uuden käyttöpaikkanumeron. Liittymismaksua määritettäessä tontin rakennusoikeudesta vähennetään purettavan rakennuksen kerrosala. Sopimukset tehdään Tampereen Vedessä.

5. Kiinteistötyypin muutos

Kiinteistötyypin muuttuessa (kiinteistö saneerataan siten, että käyttötarkoitus tai käytössä olevat palvelut oleellisesti muuttuvat) veloitetaan liittymismaksu tontin rakennusoikeuden ja uuden kiinteistötyypin mukaan. Jos kiinteistö on jo maksanut siirto- ja palautuskelpoisen liittymismaksun, se hyvitetään uuden maksun laskennassa. Perittyä liittymismaksua ei kuitenkaan hyvitetä kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa halvempaan maksuluokkaan.

6. Alueet, joilla vesihuollon rakentamiskustannukset ylittävät keskimääräiset kustannukset

Sovelletaan VHL 19 §:n oikeutta korotettuun liittymismaksuun.

Korotettu liittymismaksu voidaan määrätä toiminta-alueella enintään kaksinkertaisena ja toiminta-alueen ulkopuolella enintään kolminkertaisena. Asemakaava-alueen ulkopuolella liittymismaksun laskentaperusteena käytetään rakennusten rakennusluvan mukaista kokonaiskerrosalaa. Korotetun liittymismaksun määräämisestä päättää kunnanhallitus.

7. Erityiset liittymismaksut

  • Miehittämättömien polttoaineen jakeluasemien liittymismaksu on 2.500 €. Liittymismaksu sidotaan maanrakennusindeksin kokonaisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin perusteella.
  • Pysäköintirakennusten liittymismaksu veloitetaan edellä esitetyn kaavan mukaisesti käyttäen kerrointa 1 ja kerrosalan sijasta kiinteistön kokonaisalaa.
  • Vapaa-ajanrakennukset rinnastetaan liittymismaksun osalta omakotitaloihin. Asemakaava-alueen ulkopuolella liittymismaksut määrätään rakennusluvan mukaisen kerrosalan perusteella ja ranta-asemakaava-alueella rakennusoikeuden mukaan.
  • Rakenteiden tai sellaisten laitosten, joiden kohdalla taksa johtaa kohtuuttoman korkeaan tai alhaiseen maksuun, kunnanhallitus voi kohtuullistaa liittymismaksun liittymisestä saatavan hyödyn mukaan, mm. pienet kioskit (< 50 k-m²).
  • Paineviemärin liittymismaksu määräytyy samoilla perusteilla kuin viettoviemärin liittymismaksu.
  • Sammutusvesilaitteiden liitosjohdon rakentamisesta ja mahdollisista runkovesijohdon muutostöistä peritään aiheutuneet todelliset kustannukset.

8. Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan laitokselle aiheutuneet kustannukset.

9. Voimaantulo

Vesihuollon liittymismaksujen yksikköhinta on sidottu tilastokeskuksen ylläpitämän maarakennusindeksin kokonaisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin perusteella. Maksujen ja korvausten määrän tarkistamisajankohta on vuoden vaihde.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"