Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Pirkkalan kunnan henkilörekistereissä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Pirkkalan kunta toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kunta voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kunta voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kunta osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Mikäli kunta ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei kunta hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näinollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Pirkkalan kunnan henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.

Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuojaasetusta.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Löydät oikaisu- ja tietopyyntölomakkeet alta. Huomioi, että sosiaali- ja terveyspalveluilla on omat lomakkeensa oikaisu- ja tietopyynnöilleKunta toimittaa pyynnöstäsi sinua koskevat tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen luovuttamiselle ja tietojen oikaisulle on yksi kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Sähköiset lomakkeet, joiden lopussa on lukkosymboli    vaaditaan Suomi.fi-tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Lue ohje tällaisen lomakkeen lähettämiseen.


Omien henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö  

Huollettavani henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö  

Omien henkilörekisteritietojen oikaisupyyntö  

Huollettavani henkilörekisteritietojen oikaisupyyntö  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden oikaisu- ja tietopyynnöt

Huomioithan, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sähköisesti kirjaamia tietoja voit tarkastella Omakannassa. Tarkista, löytyvätkö etsimäsi tiedot Omakannasta ennen kuin teet tietopyynnön.

Löydät alta sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat lomakkeet oikaisu- ja tietopyynnöille. 


Asiakas- ja potilastietojen tarkastuspyyntö

Omia terveys- ja sosiaalitietoja voi tarkastella ja tulostaa www.kanta.fi  -sivuston kautta. Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen kirjaamia tietoja potilaasta. Alle 10-vuotiaan lapsen huoltaja pääsee myös lukemaan kanta.fi sivustolta lapsensa terveystietoja. Jos tarvitset vanhempia tietoja, käytä tiedonsaantipyyntölomaketta.
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö tulostettava (pdf)

Oikaisupyyntö

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi oikaisemista, jos niissä on virheitä tai epätarkkuuksia.
Rekisteritietojen oikaisuvaatimus tulostettava (pdf)


Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Julkisuuslain mukaista tiedonsaantioikeutta käytettäessä, pyyntö tulee perustella mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tietopyyntölomakkeessa valitaan palvelualue, jota tietopyyntö koskee. Kirjoita Perustelut -kohtaan mahdollisemman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen mitä tietoja voidaan luovuttaa.
Julkisuuslain mukainen asianosaisen tiedonsaantipyyntö (tulostettava pdf)


Vainajan potilastietojen luovuttaminen

Sinulla on oikeus saada kuolleen henkilön terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja, jos tarvitset tietoja tärkeiden etujesi tai oikeuksiesi selvittämistä tai toteuttamista varten.

Tietoja varten sinun pitää tehdä kirjallinen hakemus, jossa perustelet tarpeen. Tiedot voidaan antaa sinulle siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä. Käytännössä tällaisia tietoja ovat potilaan oikeustoimikelpoisuuden selvittämiseksi tarvittavat tiedot, tiedot potilaan hoidossa mahdollisesti tapahtuneen hoitovirheen selvittämiseksi tai tiedot mahdollisen perintötekijöihin vaikuttavan geenivirheen selvittämiseksi.
Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi (tulostettava pdf)


Lokitiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, ketkä ovat käsitelleet sinua koskevia tietoja, tai kenelle tietojasi on luovutettu sekä tietojen käytön ja luovutuksen perusteet. Sinulla ei ole oikeutta saada kahta vuotta vanhempia lokitietoja, jollei siihen ole erityistä syytä.
Lokitietojen tarkastuspyyntölomake tulostettava (pdf)


Muut lomakkeet


Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus (pdf)

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus (pdf)