Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskeluhuolto on maksutonta toimintaa, jossa korostuu kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö.

Koulukuraattorit 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja toimii yhteistyössä oppilaiden perheiden, koulun henkilöstön sekä tarvittaessa eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori tekee yhteisöllistä työtä mm. erilaisten oppilasryhmien kanssa ja osallistuu myös oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistyöhön.

Oppilas itse, huoltaja, opettaja tai muu yhteistyötaho voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin.

Koulupsykologit 

Koulupsykologi tarjoaa koululla keskustelukäyntejä mielen hyvinvoinnin tueksi ja arvioi hoidon tarvetta. Koulupsykologin tehtävänä on myös kartoittaa oppimisen pulmia ja suunnitella tukitoimia yhdessä koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Tarvittaessa hän voi ohjata jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen. Lisäksi koulupsykologi osallistuu koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön.

Psykiatriset sairaanhoitajat 

Merkkari (koulujen psykiatrinen sairaanhoitaja) on matalan kynnyksen palvelu keskustelukäyntien muodossa. Merkkarin tehtävä koululla on kuunnella ja auttaa oppilaita erilaisten arjen asioiden, mm. omaan itseen liittyvien huolien /murheiden ratkomisessa. Merkkarin työskentely perustuu aina luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen, eikä oppilasta voi velvoittaa käynnille. Vastaanotolle pääsee oppilaan omasta pyynnöstä tai vanhempien, koulun aikuisen tai muun yhteistyökumppanin ohjaamana. Merkkarin yhteistyökumppaneita ovat koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat, koulupsykologit, koulun henkilökunta, erityisnuorisotyöntekijä, nuorisopsykiatrinen työryhmä, nuorisotoimi, lastensuojelu ja muut viranomaiset.

Merkkarin tavoittaa myös Wilman kautta tai sähköpostilla, etunimi.sukunimi@pirkkala.fi