Kirkonkylän esi- ja alkuopetuksessa toteutetaan oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia, joissa oppilaat toimivat joustavissa ryhmissä 2 tuntia viikossa. Ryhmissä käytetään erilaisia oppimismenetelmiä saman aihealueen tutkimiseen. Joustavilla järjestelyillä pyritään tukemaan oppilaiden henkilökohtaisia tarpeita. Erilaisilla yhteisillä tapahtumilla luodaan yhteisöllisyyttä ja helpotetaan lasten siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen. Oppilasryhmää jaetaan viikoittain omassa luokassa eri kokoisiin pienryhmiin, jossa oppilas saa omaan oppimisen vaiheeseen tukea ja ohjausta.

Hyrsingin esi- ja alkuopetusluokat tekevät säännöllisesti yhteistyötä ja toimivat luokkarajat ylittävissä ryhmissä joustavin järjestelyin. Ryhmissä opiskellaan eri oppiaineiden sisältöjä ja harjoitellaan yhdessä toimimista. Joustavat ryhmittelyt mahdollistavat myös oppilaiden erilaisten tarpeiden tarkoituksenmukaisen huomioimisen.

Hyrsingin koulutalon luokat ovat yhdysluokkia, jolloin opetusta voidaan toteuttaa joustavasti vuosiluokittain tai koko yhdysluokan kesken. Pienessä yhteisössä toimitaan myös luokkahuonerajojen yli ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään kaikkia luokkia osallistavaa toimintaa.

Yleisesti koulun kaikilla luokka-asteilla toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä ja oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia. Suurin osa liikuntatunneista on eri luokka-asteilla yhdistettyjä tunteja. 4.-6. -luokkien valinnaisaineissa ryhmät muodostetaan eri luokka-asteiden ja koulutalojen välillä.

Jatkamme koulussamme edelleen tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjelmia Hyvää mieltä yhdessä! Ja Huomaa hyvä. Oppilaiden hyvinvointia seurataan havainnoimalla ja Mitä kuuluu?-kyselyn kautta. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana etätapaamisiin, ja pohtii hyvinvointiteemaa koko koulun näkökulmasta.

Kirkonkylän koulun perusparannushanke etenee lukuvuoden 2020-2021 aikana. Syyloman jälkeen 3.-6.lk. oppilaat siirtyvät väistötiloihin ja vanhan koulurakennuksen purkaminen aloitetaan tammikuussa 2021. Lukuvuoden aikana käytämme aikaa mm. turvallisuusnäkökohtien läpikäyntiin niin aikuisten kuin oppilaidenkin kanssa.

Kuluvaa lukukautta koskevan arviointiuudistuksen osalta teemme koulukohtaista työtä pitämällä asiaa esillä kokouksissa ja kouluttautumalla aiheeseen.


Monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta huomioimme ajantasaisen korona-virustilanteen ja sen vaatimat varotoimenpiteet. 

Luokkataso Ajankohta (syys- vai kevätlukukausi) Monialaisen kokonaisuuden lyhyt kuvaus Vastuutaho/ toteuttavat aikuiset
Hy 0-2 Marras-joulukuu 2020

Sää

(Lämpötila, säämerkit, ilmansuunnat, Suomen kartta, esiintymistaidot)

YM, AI, MA

Alina Kivioja ja Virpi Peltonen
Hy 0-2  
Helmi-maaliskuu 2021 

Sähköinen kirja (iPad, Book Creator) - aihe lasten oman mielenkiinnon mukaan

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, TVT-taitojen kehittäminen, mediakasvatus, äidinkieli

Alina Kivioja ja Virpi Peltonen
Hy 3-6  
Syyslukukausi 
Luonnossa selviytyminen ja erätaidot Mikael Kuosa ja Kaija Lindholm
Hy 3-6  
Kevätlukukausi 
Koulun oma lehti Mikael Kuosa ja Kaija Lindholm
KK, 3  
Koko lukuvuosi 
TVT-taitojen sisältöjen harjoittelu ja hyödyntäminen useassa oppiaineessa. Veronica Mäntylä-Kontkanen
KK ja HY 6  
Kevätlukukausi 2021
 
Yrityskylä-oppimiskokonaisuus 
Mikael Kuosa ja Mia-Marika Saarinen
KK, 4  
Koko lukuvuosi 
TVT-taitojen vahvistaminen ja kehittäminen, sekä niiden hyödyntäminen useassa oppiaineessa. Kirsi Heikkinen
KK 0-2  
syyslukukausi 
Tunne- ja vuorovaikutustaidot Annika Somero, Samuli Laitila ja Marianne Tammi
KK 0-2  
kevätlukukausi 
 
Ihminen
Annika Somero, Samuli Laitila ja Marianne Tammi


Edellisessä kohdassa mainittujen projektien lisäksi monialaisuus toteutuu kaikilla luokka-asteilla luonnollisena osana opetusta. Pyrimme osallistamaan oppilaita opetuksen suunnitteluun. Tavoitteenamme on soveltaa ja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa jollakin tasolla kaikissa kokonaisuuksissa. 

Yhteisenä monialaisena kokonaisuutena on kunnan kaikissa kouluissa globaalikasvatuksen teemaviikko, jolloin kaikissa luokissa työskennellään aiheen parissa. Globaalikasvatusviikko toteutetaan molemmissa koulutalossa viikolla 8. Jokainen opettaja valitsee ryhmänsä kanssa teemaan liittyviä oppisisältöjä.
 

Erasmus

Hyrsingin toimipisteessä jatkuu kaksivuotinen Erasmus+ -projekti nimeltään Kalokagathia, ”Terve sielu terveessä ruumiissa.” Projekti on saanut 10 kk lisäaikaa. Matkustamista suunnitellaan koronarajoitusten puitteissa.

Globaalikasvatus: teemoja toteutetaan luokissa viikolla 8.

Mahdollisuuksien mukaan pyritään toteuttamaan eTwinning-hanke sekä osallistutaan postcrossingiin. Koululla käy lukuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä vierailijoita.

 

Vihreä lippu

Olemme olleet mukana Vihreä lippu –ohjelmassa elokuusta 2014.

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelma on myös osa kansainvälistä Eco-Schools –ohjelmaa.Vihreä lippu –ohjelman tarkoituksena koulullamme on vähentää koulussamme syntyvän jätteen määrää sekä oppia lajittelemaan ja kierrättämään koulumme tiloissa. Tarkoituksena on myös lisätä oppilaiden osaamista ja tietämystä kierrättämiseen ja lajitteluun liittyvissä asioissa. Vihreä lippu –toiminnan tavoitteena on myös kannustaa oppilaita pitämään huolta ja arvostamaan ruokaa, oppimateriaaleja sekä koulutiloja.

Vihreä lippu –tapamme:

  • Otetaan ruokaa sen verran kuin syödään.
  • Käsipaperia otetaan vain yksi/kuivauskerta.
  • Kierrätetään ja lajitellaan koulussa tulleet roskat.

Kirkonkylän koulu on Vihreä lippu –toiminnassa kestävällä tasolla, mikä kertoo vakiintuneesta ja pitkäjänteisestä ympäristökasvatustyöstä. Syksyllä 2020 on käynnistymässä jo toinen kaksivuotinen, kestävän tason teemakokonaisuus, jonka aiheena on ilmastonmuutos. Toimintasuunnitelma laaditaan nyt syksyllä ja aiheen raportointi tapahtuu keväällä 2022. Ilmastonmuutos-aihe jatkaa ja laajentaa edellisen toimintakauden teemaa, joka oli Kestävä kulutus. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti liikuntaan ja ravintoon liittyvät aiheet. Vihreä lippu -toiminta näkyy eri oppiaineiden tunneilla, arjen valinnoissa ja erilaisissa tempauksissa, joita ideoivat ja toteuttavat molemmilla koulutaloilla talon omat eri luokka-asteiden oppilaista koostuvat Vihreä lippu –raadit.