Asiakasmaksukatossa kertymäkausi on kalenterivuosi (1.1. – 31.12.) Maksukatto on 692 €.  Vapaakorttia tulee anoa mahdollisimman pian maksukaton täyttymisen jälkeen, jotta palautuksilta vältytään. Määräaika vapaakortin hakemiseen on kuitenkin vielä seuraava kalenterivuosi.


Maksukattoon huomioitavat maksut

 

 • terveyskeskusmaksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa sekä yö- ja päivähoidon maksut, lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoito
 • terveyskeskuksen maksusitoumuksella ostopalveluna hankitusta palvelusta perittävä asiakasmaksu
 • yksilöfysioterapia ja sarjahoito, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, puheterapia, toimintaterapia ja muu niihin rinnastettava toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito
 • poliklinikkamaksut, päiväkirurgisen hoidon maksut
 • tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut
 • hammasproteettisen hoidon kliininen työ
 • perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimen- piteistä perittävät maksut
 • toimeentulotuesta maksetut terveydenhuollon maksut
 • vastaavat etäpalvelut


Maksukattoon ei lasketa seuraavia maksuja

Suun terveydenhuollon hammastekniset kulut, sairaankuljetus, todistuspalkkiot, lääkekustannukset, yksityisen terveydenhuollon maksut, työterveyshuollon maksut, palvelusetelien omavastuut, lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, tilapäinen kotipalvelu ja kotihoito, omaishoidon vapaapäiviltä perityt maksut, tulojen mukaan määräytyvät asiakasmaksut, pitkäaikainen laitoshoito, käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, vaikeavammaisen kuljetuspalvelut.

Maksukattoa eivät myöskään kerrytä sellaiset asiakasmaksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain ja potilasvahinkolain nojalla.

Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen selvittäminen on asiakkaan vastuulla. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukertymää laskettaessa.


Maksukaton täytyttyä

Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta ei saa maksuvapautusta, vaan hoitopäivämaksu alenee 49,60 eurosta 22,80 euroon Jos perheessä on alaikäisiä lapsia, otetaan heidän asiakasmaksunsa huomioon toisen huoltajan maksukattokertymään.


Vapaakortin myöntäminen

Vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy. Pirkkalassa vapaakortit myöntää terveyskeskussairaalan osastonsihteeri, puh 050 364 5273.