Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto.  Maksukaton (683 euroa) täyttymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus anoa vapaakorttia. Vapaakortti olisi hyvä anoa mahdollisimman pian maksukaton täyttymisen jälkeen, jotta palautuksilta vältytään. (Vapaakortin hakemisen määräaika on seuraava kalenterivuosi).     


Maksukattoon huomioitavat maksut

 • lyhytaikainen laitoshoito (erikoissairaanhoito, terveyskeskuksen sairaalahoito, myös yö- ja päivähoito sekä lääkinnällisenä kuntoutuksena annettu laitoshoito)
 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksu (käyntimaksu ja päivystysmaksu)
 • sairaanhoitajalla käyntimaksu
 • ravitsemusterapeutin käyntimaksu
 • kunnallinen yksilöfysioterapia ja sarjahoito
 • sairaalan poliklinikkakäynti ja päiväkirurgia


Maksukattoon ei lasketa seuraavia maksuja

 • hammashoidon ja sairaankuljetuksen maksu
 • lääkärintodistuksista perittävä maksu
 • kotisairaanhoito ja kotipalvelu
 • lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen sekä pitkäaikainen laitoshoito, jossa maksu määräytyy tulojen mukaan
 • palvelusetelien omavastuu
 • maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
 • yksityisen terveydenhuollon maksu
 • lääkekustannukset
 • terveyskeskuksen maksusitoumuksella ostopalveluna hankitusta palvelusta peritty asiakasmaksu

Maksukattoa eivät myöskään kerrytä sellaiset asiakasmaksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain ja potilasvahinkolain nojalla.

Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen selvittäminen on asiakkaan vastuulla. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukertymää laskettaessa.


Maksukaton täytyttyä

Kun maksukatto täyttyy, asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euron hoitopäivämaksu (2020-2021).


Vapaakortin myöntäminen

Vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy. Pirkkalassa vapaakortit myöntää terveyskeskussairaalan osastonsihteeri.