Rakennuskielto tai toimenpiderajoitus voidaan asettaa voimaan alueelle, jolla rakentaminen tai ympäristöä muuten merkittävästi muuttavat toimenpiteet saattaisivat vaikeuttaa kaavoituksen etenemistä tai tulevan kaavan tavoitteiden toteutumista. Rajoituksilla turvataan suunnittelun kohteena olevan alueen säilyminen muuttumattomana siihen asti, kunnes kaavalla on tarkasteltu edellytykset rakentamiselle ja muille toimenpiteille tai kunnes suunnittelutyön yhteydessä on todettu, ettei haettu rakentaminen tai toimenpide tuota estettä tavoiteltujen maankäyttötavoitteiden toteutumiselle. Rakennuskieltoja ja toimenpiderajoitteita asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, kun vireillä olevan kaavan osalta on todettu tarvetta pysyttää oleva tilanne kunnes vireillä oleva kaava saa lainvoiman esim. rakentamisen tai ympäristön arvojen osalta. Rakennuskieltoa koskee MRL:n § 38 yleiskaavan laatimiseen liittyen ja asemakaavaan liittyen § 53. Toimenpiderajoituksen asettamisesta on säädetty MRL § 128:ssa

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset antavat parhaat edellytykset toteuttaa kunnan maankäyttötavoitteita yleis- ja asemakaavojen laadinnan yhteydessä.

Voimassaolevat rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset

Kaikille tämän kaavoituskatsauksen asemakaavoituskohteille on kunnanhallituksen 9.3.2020 kaavoituskatsauksen hyväksymispäätöksen yhteydessä asetettu MRL:n § 53 mukainen rakennuskielto, joka koskee asemakaavoja
244 Linnakallion asemakaavan laajennus
245 Naistenmatkan, Niemenmaan ja Rantaniityn asemakaavan muutos ja laajennus. Turrin, Kyöstin ja Haikan asemakaavan muutos.
249 Koiviston asemakaavan laajennus
250 Loukonlahden asemakaavan muutos
255 Pereen asemakaavan muutos
256 Killon asemakaavan muutos
257 Naistenmatkan asemakaavan muutos
258 Turrin asemakaavan muutos
259 Pereen asemakaavan muutos
260 Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus
261 Kurikan asemakaavan laajennus
262 Pereen asemakaavan muutos
263 Linnakorpi asemakaavan muutos

Lisätietoja Pirkkalan kunnan rakennusvalvonnasta ja maankäytöstä.