Potilasasiamiehen tehtävänä on antaa neuvoja ja tietoja potilaan oikeuksista, avustaa muistutuksen tekemisessä ja toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamiehen keskeinen tehtävä on myös auttaa potilasta potilasvahinkoihin liittyvissä kysymyksissä (Potilasvahinkolaki 585/1986). Lisätietoa potilasvahinkolaista: Potilasvakuutuskeskus

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) sisältää potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet ja sen tavoitteena on parantaa ja vahvistaa potilaan oikeusturvaa sekä selkiyttää potilaan ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyötä.


Oletko tyytymätön hoitoon?

Mikäli olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun, ota ottaa yhteyttä asianomaiseen yksikköön. Useimmat asiat voidaan selvittää nopeimmin siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Mikäli asia ei selviä, potilaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä potilasasiamieheen tai ylilääkäriin. Jos kyse on henkilövahingosta, kannattaa ottaa yhteys potilasasiamieheen, joka neuvoo vahinkoilmoituksen teossa.


Potilasmuistutuksen tekeminen

Muistutuksen tavoitteena on antaa potilaalle helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä hoitoyksikölle. Samalla potilasta hoitaneelle yksikölle tarjoutuu tilaisuus korjata tilanne nopeasti. Potilas voi tehdä asiastaan muistutuksen ja osoittaa sen ylilääkärille.

Muistutuksen voi tehdä joko vapaamuotoisena kirjeenä tai täyttämällä Pirkkalan kunnan muistutuslomake. Mikäli muistutus tehdään vapaamuotoisena kirjeenä, tulee siitä ilmetä lomakkeessa mainitut asiat.

Muistutus lähetetään osoitteeseen
Pirkkalan kunnan kirjaamo
PL 1001
33960 Pirkkala
kirjaamo@pirkkala.fi

Muistutuksen teossa avustaa tarvittaessa palvelun antaneen tai hoitaneen yksikön henkilökunta tai potilasasiamies. Potilas saa tekemäänsä muistutukseen vastauksen mahdollisimman nopeasti. Muistutuksesta ei tehdä merkintää terveys- ja sairaskertomustietoihin. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa valvoville muille viranomaisille.