Tupakointikiellot

Taloyhtiön hakemus tupakointikiellolle:

Asunto-osakeyhtiö voi hakea yhtiössään oleviin huoneistoihin tai niihin kuuluville parvekkeille tupakointikieltoa. Pirteva toimii alueellaan hakemuksia käsittelevänä viranomaisena.

Hakemukseen on liitettävä asuntoyhteisön yhtiökokouksen päätös osoituksena siitä, että hakijalla on oikeus hakea tupakointikieltoa.  Lisäksi hakemuksessa on oltava eritelty selvitys siitä (esim. piirustus), mihin tiloihin tupakointikieltoa haetaan (sisätilat, parvekkeet ja ulkotilat). Lisäksi hakemuksessa on esitettävä rakenteellinen tai muu selvitys tupakansavun mahdollisesta kulkeutumisesta tilasta toiseen. Hakemuksessa on myös osoitettava, miten tilojen haltijoita on kuultu ennen hakemuksen tekemistä. Hakemuksen käsittelystä peritään Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Tupakointi on kielletty:

  • perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä lastensuojelulain (417/2007) tai mielenterveyslain (1116/1990) nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla
  • perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla
  • virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
  • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
  • työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa, jollei jäljempänä toisin säädetä
  • yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa
  • asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa
  • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan

Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat tupakkalain mukaisia työyhteisöjen yleisiä sekä asiakkaille tarkoitettuja sisätiloja, joissa tupakointi on pääsääntöisesti kielletty. Ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen sisätiloissa tupakointi on sallittu ainoastaan erillisessä tupakointitilassa, jonka kunnan rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt.

Tupakointikieltomerkintöjen ja tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavien opasteiden on oltava näkyvillä niin työpaikoilla, julkisissa tiloissa, yleisissä kulkuneuvoissa kuin muissakin tupakkalain mainitsemissa kohteissa. Tupakointikieltoja osoittavien opasteiden ja muiden tiedotteiden on oltava sisällöltään yksiselitteisiä sekä kooltaan ja sijoittelultaan sellaisia, että ne ovat tiloihin saapuvien tai niissä oleskelevien helposti havaittavissa.