Riista

Ohje luonnonvaraisen riistan lihan käsittelystä ja lihan toimittamisesta myyntiin

Luonnonvaraisen riistan metsästys on alkutuotantotoimintaa. Luonnonvaraisen riistan metsästyksestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä alkutuotantoasetuksessa tarkoitettua ilmoitusta alkutuotantopaikasta eikä kuvausta omavalvonnasta.

Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi metsästykselle on annettu joitakin elintarvikehygieenisiä vaatimuksia. Luonnonvaraisen riistan metsästystä ja lihan käsittelyä koskevat samantyyppiset vaatimukset ja periaatteet kuin muutakin lihan käsittelyä. Elintarvikelainsäädännön vaatimukset eivät koske metsästäjän omassa taloudessaan käyttämää lihaa.

Alkutuotannon tuotteina myydyt tarkastamattomat luonnonvaraisen riistan ruhot

Metsästäjä tai metsästysseura voi luovuttaa metsästettyä luonnonvaraista riistaa suoraan kuluttajalle nk. alkutuotannon tuotteena enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa (Vna 1258/2011 2 § kohta 3). Alkutuotannon tuotteena toimitettaessa niiden tulee olla nylkemättömiä tai kynimättömiä ruhoja. Muuta luonnonvaraista riistaa, kuten karhuja, metsästäjä ei voi myydä. Lisäksi metsästyslainsäädäntö rajoittaa, mitä riistalajeja saa myydä.

Metsästäjä tai metsästysseura voi myös toimittaa metsästettyjä luonnonvaraisia jäniksiä, kaneja ja lintuja alkutuotannon tuotteena (kynimättöminä tai nylkemättöminä) paikalliseen vähittäismyyntiin, kuten ravintolaan, suurtalouteen tai vähittäismyymälään, enintään 1000 jänistä tai kania ja 3000 lintua vuodessa (Vna 1258/2011 3 § kohta 2). Paikallisesta vähittäismyynnistä alkutuotannon tuotteet tulee luovuttaa suoraan lopulliselle kuluttajalle, joten vähittäismyymälä ei voi myydä alkutuotannon tuotteita toiseen vähittäismyymälään. Alkutuotannon tuotteena ei saa toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin muita kuin edellä mainittuja riistaeläimiä. Vähittäismyyntipaikassa tulee olla asianmukaiset, erilliset tilat nylkemättömien ja kynimättömien ruhojen vastaanottoa ja käsittelyä varten. Metsästäjän tulee pitää kirjaa myydystä luonnonvaraisesta riistasta.

Riistan toimittaminen lihantarkastukseen

Jos luonnonvaraisen riistan lihaa halutaan toimittaa leikkaamoihin, lihan jalostuslaitoksiin tai yleiseen kulutukseen ilman rajoituksia, virkaeläinlääkärin on tehtävä sille lihantarkastus. Ilman lihantarkastusta metsästäjä voi luovuttaa luonnonvaraisen riistan lihaa kuluttajan omaan käyttöön. Metsästettyjen luonnonvaraisten hirvieläinten, jänisten, kanien ja lintujen lihan toimittaminen vähittäismyyntiin on mahdollista ilman lihantarkastusta.

Luonnonvarainen riista, jolle aiotaan tehdä lihantarkastus, on kuljetettava hygieenisesti laitokseen, jossa sen teurastaminen ja lihantarkastus on sallittua. Suurriistaa ei saa kuljettaa pinottuna.

Kun luonnonvarainen riistaeläin toimitetaan lihantarkastukseen, ruhon mukana tulee toimittaa asiakirja, jossa on tieto eläimen pyyntipäivästä, -ajasta ja –kunnasta sekä mahdolliset tiedot epäillystä eläimen sairaudesta, havaituista suolistomuutoksista sekä muista lihan laatuun vaikuttavista seikoista.

Metsästysseurueen jäsen, joka on saanut säädöksissä tarkoitetun terveys- ja hygieniakoulutuksen, on nk. koulutettu henkilö. Koulutettu henkilö voi tehdä luonnonvaraisen riistan alustavan tarkastuksen heti pyynnin tai kaadon jälkeen. Koulutettu henkilö toimittaa tiedot riistan alustavasta tarkastuksesta lihantarkastuksen tekevälle virkaeläinlääkärille. Lisätietoja koulutetuista henkilöistä löytyy tämän sivun alussa mainitusta ohjeesta.

Jos metsästysseurueella ei ole käytettävissä koulutettua henkilöä, asiakirja riistaeläimen pyyntitiedoista tulee toimittaa riistaeläimen ruhon mukana. Tällöin alustavaa tarkastusta ei tehdä, vaan eläinlääkäri tekee lihantarkastuksen ruholle ja elimille.