Omavalvontasuunnitelma

Elintarvikehuoneistojen omavalvontasuunnitelma

Toimijalla on velvollisuus huolehtia omavalvonnasta yrityksessään. Elintarvikehuoneistoilla on oltava riskien hallitsemiseksi riittävä omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät riskit ja terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Omavalvontasuunnitelman tulee perustua riskien hallintaan.

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman riittävyys arvioidaan viimeistään ensimmäisen tarkastuskäynnin yhteydessä. Omavalvontasuunnitelma voidaan toimittaa viranomaiselle elintarvikehuoneistosta tehtävän ilmoituksen liitteenä. Tällöin viranomainen voi tarkastaa omavalvontasuunnitelman etukäteen, mutta tämä ei ole pakollista.

Laitosten omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on toimitettava viranomaiselle laitoksen hyväksymishakemuksen liitteenä. Laitoksen omavalvontasuunnitelman riittävyys riskien hallitsemiseksi arvioidaan hyväksymisen yhteydessä. Jos omavalvontasuunnitelmassa on vain pieniä puutteita, viranomainen hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti. Jos omavalvontasuunnitelmassa on sellaisia puutteita, että toiminnan riskien ei voida katsoa olevan hallinnassa, viranomainen ei voi hyväksyä laitosta eikä laitos voi näin ollen aloittaa toimintaansa.

Omavalvontasuunnitelman arviointi

Jos elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman arvioinnissa viranomainen havaitsee, ettei omavalvontasuunnitelma ole riittävä, viranomaisen tulee antaa toimijalle neuvoja ja kehotuksia omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Tarvittaessa valvonnassa tulee käyttää hallinnollisia pakkokeinoja omavalvonnan saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Ohjeistusta omavalvontasuunnitelman laatimiseen löydät seuraavista linkeistä: