Kontaktimateriaali

Elintarvikekontaktimateriaalit

Elintarvikekontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu suoraan tai välillisesti joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa (esim. elintarvikepakkaukset, ruokailuastiat ja –välineet, elintarviketeollisuuden valmistuslaitteet ja kertakäyttökäsineet). Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Elintarvikelaki 23/2006 koskee soveltuvin osin myös kontaktimateriaaleja.

Kontaktimateriaalien turvallisuuteen ja alan toiminnan laadunhallintaan liittyvät vaatimukset sisältyvät lainsäädäntöön, joka löytyy maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Vastuu kontaktimateriaalin turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta on alan toimijoilla. Kontaktimateriaaleja valmistavalla tai maahantuovalla toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä/laadunhallintajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi. Kontaktimateriaalien on oltava jäljitettävissä vastaavasti kuin elintarvikkeidenkin. Valmistajan ja maahantuojan on tiedettävä, mistä käytetyt raaka-aineet ja tuotteet on hankittu ja mihin valmistetut tai markkinoidut tuotteet on toimitettu. Elintarviketurvallisuusvirasto Ruokaviraston sivuilta löytyy tietoa kontaktimateriaaleista.

Kontaktimateriaalialan toimijoilla on velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan ja toimipaikastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa, esim. kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat sekä kontaktimateriaalien maahantuontia ja maastavientiä harjoittavat toimijat.