Ilmoitusmenettely

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Hyväksymismenettelyn piirissä ovat ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset. Muiden elintarvikehuoneistojen osalta käytössä on ilmoitusmenettely.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Viranomainen käsittelee ilmoituksen ja perii käsittelystä hyväksytyn taksan mukaisen maksun. Käsittelyn päätteeksi valvontaviranomainen lähettää toimijalle todistuksen osoittamaan, että huoneisto on elintarvikevalvonnan valvontakohde ja kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin.

Ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä:

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta
  • toimija on yksityinen henkilö, tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena

Toimijan vaihtumisesta, sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä. Myös liikkuvasta elintarikehuoneistusta tulee ilmoittaa sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan (katso liikkuva elintarvikehuoneisto ja vähäinen myynti /tarjoilu). Kyseisten ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua, eikä toimija saa näiden ilmoitusten käsittelystä erillistä todistusta.

Elintarvikehuoneiston vaatimukset

Elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto on lainsäädännön vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen on toimijan itsensä vastuulla ja tehtävänä. Elintarvikelaissa (23/2006) on säädetty elintarvikehuoneistoja koskevat yleiset vaatimukset. Tämän lisäksi elintarvikehuoneistojen rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikehygieniasta antamassa asetuksessa (EY) 852/2004 (LIITE II) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1367/2011) ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta.

Voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset elintarvikehuoneistoille

Elintarvikelain mukaiset lomakkeet   

Ohjeita ja neuvoja pk-yrityksille

Support and information for small and medium-sized enterprises