Hakemusmenettely

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevän laitoksen hyväksyminen

Elintarvikelain muutoksen (352/2011) voimaantulon 1.9.2011 jälkeen erillisen hyväksymismenettelyn piirissä ovat ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset ja itujen alkutuotanto.

Laitoksella tarkoitetaan sellaista elintarvikehuoneistoa, joka käsittelee eläimistä saatavia elintarvikkeita (lihaa, kalaa, maitoa, munia) ennen vähittäismyyntiä. Laitokseksi ei kuitenkaan katsota elintarvikehuoneistoa, jossa alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta itse tuottamistaan alkutuotannon tuotteista, vaan tällainen toiminta kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin.

Myöskään eines- ja keskuskeittiöitä ei pääsääntöisesti tarvitse hyväksyä laitoksiksi. Laitoshyväksyntä vaaditaan kuitenkin, mikäli toiminnassa käsitellään runsaasti jalostamattomia (raakoja) eläimistä saatuja elintarvikkeita, tuotteiden valmistusmäärät ovat suuria ja levikki laaja (esimerkiksi yli kuntarajojen). Laitoshyväksymisen tarvetta arvioidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti.

Elintarvikealan toimijan (laitostoiminta) on haettava hyväksymistä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollosta. Teurastamon / riistankäsittelylaitoksen hyväksymistä haetaan Ruokavirastolta.

Hakemuksen yhteydessä toimijan on esitettävä viranomaiselle kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Hakemuksen sisällöstä ja vaadittavista liitteistä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa 420/2011. Valvontaviranomainen voi pyytää tarvittaessa hakijalta myös muita hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä ja asiakirjoja.

Valvontaviranomainen tekee hyväksymisasiassa kirjallisen päätöksen. Päätöksessään voidaan asettaa ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä. Asian katsotaan tulleeksi vireille, kun hakemus on saapunut viranomaiselle. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää. Valvontaviranomainen perii laitoksen hyväksymispäätöksestä ja toiminnan olennaista muuttamista koskevasta päätöksestä hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

Lisätietoja laitoksen hyväksymiseen ja toiminnan määrittelyyn liittyvistä asioista saa ottamalla yhteyttä  hygieenikkoeläinlääkäriin.

Luukkanen, Jenni
Hygieenikkoeläinlääkäri
040 133 5730
jenni.luukkanen[at]pirkkala.fi
Jasperintie 350 B
33960 Pirkkala