Elintarvikevalvonta

Lupa- ja ilmoituslomakkeet

Ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta kuuluu elintarvikealan toimijalle. Kunkin elintarvikeketjuun kuuluvan toimijan on omalta osaltaan varmistettava elintarvikkeen turvallisuus. Elintarvikealan toimijat valvovat omavalvonnalla tuotteidensa laatua ja määräystenmukaisuutta.

 Kunnan elintarvikevalvonnan tehtävänä on:

 • neuvoa elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia
 • tiedottaa elintarvikelain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa
 • valvoa, että elintarvikkeet, niistä annettavat tiedot, niiden käsittelymenetelmät ja -olosuhteet ovat määräysten mukaiset
 • valvoa, että elintarvikealan toimijoiden toiminta vastaa elintarvikemääräyksiä

Valvonnan tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden laatu ja suojata kuluttajia terveyshaitoilta sekä taloudellisilta tappioilta. Elintarvikevalvonta on merkittävä osa ihmisen elinympäristöön kohdistuvassa kansanterveystyössä.

Ympäristöterveys PIRTEVA vastaa elintarvikevalvonnan toteuttamisesta Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sekä Nokian ja Ylöjärven kaupunkien alueella.

Elintarvikevalvontaa toteutetaan käytännössä mm. seuraavasti:

 • elintarvikehuoneistojen ilmoitusten käsitteleminen  ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muutosta, toimijanvaihdoksista, sekä liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta
 • eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevän laitoksen hyväksyminen
 • kunnan valvontaviranomaisen hyväksymän valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset elintarvikehuoneistoihin (pääasiassa Oiva- tarkastuksia)
 • muut tarkastukset tarvittaessa (mm. asiakasvalituksista johtuen tai ruokamyrkytys-epäilytilanteissa)
 • näytteiden otto omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi
 • toimijoiden ohjaus ja neuvonta elintarvikelainsäädännön noudattamisessa
 • määräysten ja kieltojen antaminen elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamiseksi silloin, kun kehotukset eivät ole tehonnet tai epäillään aiheutuvan vakavaa terveysvaaraa eikä sitä voida muilla tavoin estää
 • alkutuotannon valvonta (RUOKAVIRASTO)
 • kontaktimateriaalien valvonta  (Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat tarvikkeet kuten astiat, välineet, pakkausmateriaalit ja muut tarvikkeet, jotka käytettäessä joutuvat kosketukseen elintarvikkeen kanssa)
 • eläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden ensisaapumistoiminnan  valvonta ((Ruokavirasto) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti)
 • ruokamyrkytysilmoitusten käsittely
 • elintarvikkeita koskevien asiakasvalitus elintarvikeasiasta käsittely
 • valtion viranomaisten avustaminen eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisessa sekä
 • elintarvikemääräysten mukaisten ilmoitusten ja raporttien tekeminen aluehallintovirastoille ja Ruokavirastolle

Elintarvikevalvonta on maksullista ja valvonnasta peritään hyväksytyn maksutaksan mukaiset maksut. PIRTEVAn maksutaksa on tarkistettu helmikuussa 2019.

Valvontayksikön on perittävä elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu

 • valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteiden tutkimisesta -(suunnitelmallisesta valvonnasta)
 • elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä
 • eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevän laitoksen hyväksymisestä sekä olennaisesta muutoksesta ja laajennuksesta.
 • annettujen määräysten valvonnasta

Ympäristöterveys Pirtevan maksutaksa