Arkisto 2016

 • Vesilahden putkirikko: 14.12.2016 Vesinäytetulokset olivat puhtaat ja vettä voi nyt käyttää normaalisti.

 • Putkirikko Vesilahdella
  Vesilahdella on sattunut putkirikko. Kunta kehottaa Kirkonkylän alueella kaikkia keittämään vettä 5 min. Keittokehoitus huomiseen (keskiviikko 14.12.2016) klo 14 asti.
  Keittiössä voidaan vettä käyttää niissä laitteissa, jotka kuumentavat veden yli 100 asteiseksi.
  Linkki Vesilahden kunnan sivuille, jossa lisätietoa asiasta: http://www.vesilahti.fi/

  VALVIRA:n julkaisussa "Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi" on ohjeita veden käytöstä keittokehotuksen aikana. Ohjeet löytyvät julkaisun sivulta 25 alkaen.

  http://www.valvira.fi/…/ca40975e-d949-4ccb-a0ba-bb6279cf6eca

 • Uimarantavesien valvonta 2016 (päivitetty  20.7.2016).
  Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto valvoo uimavesien hygieenistä laatua uimakaudella (15.6.- 31.8). Uimarantakohtaiset tutkimustulokset ja sinilevähavainnot laitetaan tälle sivustolle.
 • Jäätelönäyteprojekti v. 2014-2015  (päivitetty  12.5.2016).
  Kesän lähestyessä ilmestyy taas katukuvaan jäätelökioskit. Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto toteutti valvontasuunnitelman mukaisen näytteenottoprojektin kesällä 2014 ja 2015. Näytteitä haettiin irto- ja pehmytjäätelöistä sekä kauhavedestä, jos sellaista oli käytössä. Näytteitä otettiin yhteensä 13, joista 1 oli kauhavesi. Tavoitteena oli selvittää Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon alueella jäätelökioskeissa myytävien irtojäätelöiden mikrobiologista laatua. Jäätelökioskeihin tehtiin samalla tarkastus, jossa arvioitiin kioskin yleistä siisteyttä ja varustelua ja omavalvontasuunnitelmaa sekä sen toimivuutta. Tarkastuksella tarkkailtiin henkilökunnan hygieenisiä työskentelytapoja ja asianmukaista pukeutumista.

  Jäätelönäytteistä tutkittiin aerobiset mikro-organismit maitotaloustuotteista, enterobakteerit, koagulaasipositiiviset stafylokokit ja Staphylococcus aureus. Jäätelönäytteistä tutkituilta osin oli hyviä 10 ja huonoja 2. Huonot tulokset tulivat pehmytjäätelönäytteistä.

  Projektin tulosten perusteella voidaan todeta, että jäätelökioskit Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon alueella olivat siistejä ja työskentelytavat olivat hygieeniset. Puutteita oli omavalvonnassa ja henkilökunnan työasuissa. Myytävä irtojäätelö oli hyvälaatuista.
   
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistetaan ja keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen (päivitetty  14.4.2016).

  Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011) on tehty eduskunnan päätöksellä muutos (1510/2015), jonka mukaisesti kuntien toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisena päättyy ja kuluttajaturvallisuusvalvonta irrotetaan ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta. Myös aluehallintovirastojen ohjaustehtävä poistuu samassa yhteydessä. Lakimuutoksen voimaantulosäännöksen mukaisesti kuitenkin ennen 1.5.2016 kuntien kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisissa vireille tulleet asiat käsitellään loppuun kuntien toimesta.

  Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee kuluttajapalveluja siltä osin, kun niiden turvallisuudesta ei ole muualla laissa säädetty. Vastuu kuluttajapalvelujen turvallisuudesta on aina palvelun tarjoajalla. Viranomaisvalvonta on pistokokeenomaista, eikä kaikkia kuluttajapalveluja tarkasteta kuluttajaturvallisuuslainsäädännön nojalla. Jatkossa valvonta hoidetaan kokonaisuudessaan Tukesista käsin. Tukesin verkkosivuilta löytyvät toimintaohjeet sekä kuluttajille että palvelun tarjoajille tilanteissa, joissa palvelu aiheuttaa vaaraa.

  1.5.2016 alkaen:
    -  Kuluttajat voivat tehdä ilmoituksen vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta Tukesin verkkosivuilta löytyvällä ilmoituslomakkeella, mikäli asia ei ole korjautunut yhteydenotolla palvelun tarjoajaan.
    -  Palvelun tarjoajien tulee tehdä ilmoitus vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta  (KuTuL 8 §) suoraan Tukesiin verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoitusvelvollisuutta uudesta kuluttajapalvelusta tai toiminnassa tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta ei enää ole, mutta velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja tietyistä palveluista säilyy.
    -  Tukesin verkkosivuilta löytyy runsaasti tietoa palvelun tarjoajan velvollisuuksista ja eri palveluihin kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista sekä kuluttajapalveluryhmän yhteystiedot.
   

 • Linkkivinkkejä ja ohjeita kesäkanojen pitäjälle  (päivitetty  30.3.2016).
  Lue lisää: Pirteva
   
 • Elintarviketoimijoiden avuksi laadittu omavalvontasuunnitelmapohja on nyt päivitetty ja uudistettu (päivitetty 25.2.2016).
  Omavalvontasuunnitelmapohja on laadittu tarjoilupaikkoja ajatellen, mutta se on kaikkien muidenkin elintarviketoimijoiden vapaasti hyödynnettävissä. Seurantalomakkeet on lisäksi saatavilla erillisinä tiedostoina, joista voi valita omaan toimintaan tarvittavat lomakkeet ja joita on helppo tulostaa aina tarpeen vaatiessa lisää. Otamme mielellään vastaan myös kommentteja ja kehitysehdotuksia omavalvontasuunnitelmapohjan käytettävyydestä ja soveltuvuudesta.
  Lue lisää: Pirteva
 •  

Pirteva löytyy nyt myös Twitterissa (päivitetty 2.3.2016).
Twittertilimme on Pirteva@pirteva

          *******************************************************************************

Säteilyturvakeskus (STUK) järjestää 11.2.2016 radonkorjauksia tekeville yrityksille sekä kiinteistöalan ammattilaisille ja viranomaisille maksuttoman radonkorjauskoulutuksen Tampereella. Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 8.2.2016 (päivitetty 2.2.2016)
Lue lisää: STUK