Arkisto 2014

Elintarvikehuoneistojen jäähilejuomien ja jääpalojen hygieeninen laatu 2014

Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto (PIRTEVA) selvitti joulukuussa 2014 jääpalojen ja jäähilejuomien hygieenistä laatua. Näytteitä otettiin Pirtevan toiminta alueen (Vesilahti, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Hämeenkyrö) tarjoilupaikoista. Näytteenottokohteet oli valittu satunnaisesti. Yhteensä näytteitä otettiin 31, joista kolme oli jäähilejuomia ja loput jääpaloja. Jääpalanäytteet otettiin joko suoraan jääpalakoneesta tai erillisestä jääpalojen annosteluastiasta, jos sellainen oli käytössä.

Näytteistä tutkittiin heterotrofinen pesäkeluku 22 °C, koliformiset bakteerit ja Escherichia coli (E. coli).

Näytteistä tutkittujen bakteerien avulla voidaan arvioida jäähileen ja jääpalojen hygieenistä laatua. Näytteiden tuloksia verrattiin talousvesiasetuksen (461/2000) mukaisiin talousveden laatuvaatimuksiin, sillä jäälle ei ole omia laatuvaatimuksia.

Heterotrofisen pesäkeluvun avulla arvioidaan näytteen yleistä hygieenistä laatua. Heterotrofinen pesäkeluku kuvaa mikrobien kokonaismäärää. Heterotrofinen pesäkeluku on talousvesiasetuksen mukainen mikrobiologinen laatusuositus. Raja-arvona Eviran ohjeen (3565/41/02) mukaan pidetään 100 pmy/ml (pesäkettä muodostavaa yksikköä/ml).

Koliformiset bakteerit ovat hyvä likaantumisen ilmentäjä.  Niiden esiintyminen voi kertoa ulosteperäisestä saastutuksesta. Koliformisten bakteerien pesäkeluku on talousvesiasetuksen mukainen mikrobiologinen laatusuositus. Raja-arvo on 0 pmy / 100 ml.

E. coli – bakteeri ilmentää veden ulosteperäistä saastumista. E. coli on talousvesiasetuksen mukainen mikrobiologinen laatuvaatimus. Raja-arvo on 0 pmy/100 ml

Näytteet tutkittiin Eurofins Scientific Finland Oy:n laboratoriossa osoitteessa Hatanpäänkatu 3 A, FI- 33900 Tampere.

          Tutkittava mikrobi                               Menetelmä

          Escherichia coli                                     SFS 3016:2011

          Koliformiset bakteerit                            SFS 3016:2011

          Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C         SFS-EN ISO 6222:1999

Tulokset

Jäähilejuomat olivat tutkituilta osin laadultaan hyviä (3 kpl). Jääpalanäytteissä ei todettu koliformisia bakteereita tai Escherichia colia. Jääpalanäytteistä 9:ssa heterotrofinen pesäkeluku oli alle 100 pmy/ml ja 19 näytteessä yli 100 pmy/ml.

Johtopäätökset

Näytteet täyttivät mikrobiologiset laatuvaatimukset, eikä niissä todettu Escherichia coli -bakteeria. Näytteissä ei myöskään todettu koliformisia bakteereita.

Jääpalakoneen puhtautta voidaan arvioida heterotrofisen pesäkeluvun avulla. Korkea heterotrofinen pesäkeluku viittaa jääpalakoneen puhdistustiheyden riittämättömyyteen. Jääpalanäytteistä 32 % täytti laatusuositukset heterotrofisen pesäkeluvun osalta (tulos alle 100 pmy/ml). Jääpalanäytteistä 68 % ei täyttänyt heterotrofisen pesäkeluvun osalta laatusuosituksia. Jääpalat valmistettiin verkostovedestä. PIRTEVAn alueella verkostoveden laatu on hyvä, eikä viranomaisvalvonnan ottamissa näytteissä ole todettu heterotrofisen pesäkeluvun ylityksiä.

Jäähilejuomanäytteiden  mikrobiologinen laatu oli tutkituilta osin hyvä.

Vastaavia tutkimuksia on tehty Suomessa eri paikkakunnilla lähivuosina. Pääkaupunkiseudulla tehtiin vuonna 2012 laaja tutkimus elintarvikehuoneistoissa käytettävän jään hygieenisestä laadusta. Siinä näytteistä  tutkittiin Escherichia coli, enterokokit, koliformiset bakteerit ja heterotrofinen pesäkeluku. Näytteitä otettiin yhteensä 290 elintarvikehuoneistosta (laitoksista, tukuista, myymälöistä ja tarjoilupaikoista), joista ravintoloita oli 214. Sastamalan seudun ympäristöterveydenhuolto tutki ravintoloiden jääpalojen laatua kesällä 2014. Sastamalassa näytteitä otettiin 24 ravintolasta ja niistä tutkittiin Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja heterotrofinen pesäkeluku.

Pirtevan alueen tulokset heterotrofisen pesäkeluku tulosten osalta eivät poikkea merkittävästi muiden kuntien tuloksista. Pääkaupunkiseudun ravintoloiden jääpalanäytteiden heterotrofinen pesäkeluku oli 39 %:ssa näytteistä alle 100 pmy/ml. Sastamalassa heterotrofiset pesäkeluvun osalta tulokset olivat 42 %:ssa näytteistä alle 100 pmy/ml.

Pääkaupunkiseudun tutkimuksessa laadultaan huonoja ravintoloiden jääpalanäytteitä oli 17 %. Nämä näytteet eivät täyttäneet talousvesiasetuksen laatuvaatimuksia ja –suosituksia E. coli - bakteerin, enterokokkien tai koliformisten bakteerien osalta. Sastamalassa kahdessa näytteessä todettiin koliformisia bakteereita, mutta ei E. coli -bakteereita. PIRTEVAn ottamissa jääpalanäytteissä ei todettu E. coli –bakteereita tai koliformisia bakteereita.

Toimenpiteet

Toimijoiden, joiden jääpalojen näytetulokset eivät täyttäneet laatusuosituksia heterotrofisen pesäkeluvun osalta, on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • Puhdistetaanko jääpalakone riittävän usein ja oikein? Laitteen huolto- ja puhdistus-ohjeita tulee noudattaa.
  • Jääpalakoneen tulee olla ehjä ja helposti puhtaana pidettävä.
  • Riittävästä käsihygieniasta tulee huolehtia. Pudistettaessa jääpalakonetta tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa. Tarvittaessa tulee käyttää suojakäsineitä.
  • Puhdistuksen jälkeen voi laitteesta ottaa pintapuhtausnäytteen, jonka avulla voidaan arvioida puhdistustulosta.
  • Jääpalakauhan ja jääpala-astioiden kunnosta ja puhtaudesta tulee huolehtia. Myös jääpalakauha tulee säilyttää siten, ettei se likaannu.

Koska ainoastaan heterotrofisissa pesäkeluvuissa oli laatusuositusten ylityksiä, ei uusintanäytteitä oteta.

Lähteet

  1. Soveltamisopas talousvesiasetukseen 461/2000 ja talousvesiasetus 461/2000
  2. Elintarvikehuoneistoissa käytettävän jään hygieeninen laatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2012, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 12/2013
  3. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto, Ravintoloiden jääpalojen laatu 2014.

                             *****************************************************            

TIEDOTE 30.7.2014

Nokialta, Pirkkalasta ja Ylöjärveltä on tullut ilmoituksia muutamista kymmenistä uusista mahatautitapauksista. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö PIRTEVA on vastaanottanut ilmoituksia lukuisilla eri rannoilla uineilta. Sairastuneissa on mukana niin pienissä kuin suurissakin vesissä uineita, mukana ovat myös Pyhäjärvi ja Näsijärvi. PIRTEAsa ei ole vielä otettu rannoilta ylimääräisiä vesinäytteitä, mutta näytteenottoon ryhdytään tarpeen mukaan. Normaalit ohjelman mukaiset seurantanäytteet on otettu Nokialta 30.7.2014. Muiden kuntien osalta suunnitelman mukaiset näytteet otetaan myös normaalin valvontaohjelman mukaan loppuviikon ja ensi viikon aikana.

Tärkeintä vatsataudissa on huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja pysyä taudin aikana ja jonkin aikaa oireiden loppumisen jälkeen poissa paikoista, joissa on paljon ihmisiä. Uidessa kannattaa välttää veden nielemistä. Sairastuneille ohjeena on huolehtia riittävästä nesteen saannista ja oireiden pahentuessa tai pitkittyessä ottaa yhteyttä oman alueensa terveyskeskukseen.

Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto ottaa vastaan ilmoituksia uimavesiin liittyvistä vatsatautioireista Pirkkalan, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden, Nokian ja Hämeenkyrön uimarannoilta. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse ymparistoterveys[at]pirkkala.fi tai puhelimitse 9–15 välisenä aikana numeroon 050 345 7714.