Eläimistä saatavat sivutuotteet

Kotieläintuotannossa ja elintarvikkeiden valmistuksessa syntyy suuria määriä eläinjätettä, johon saattaa liittyä tartuntatautien leviämisvaaroja. Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat muut kuin ihmisravinnoksi käytettävät eläimistä saatavat tuotteet. Näitä ovat esimerkiksi kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä teurastamon eläinperäinen sivutuote.

Eläinperäisten sivutuotteiden valvonta on osa eläintautien ennaltaehkäisyä sekä mahdollisten epidemioiden rajoittamista. Sivutuotteita käyttävillä, käsittelevillä, varastoivilla ja hävittävillä laitoksilla ja toimijoilla on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä tai rekisteröinti.

Eläinperäisten sivutuotteiden valvonnan piiriin kuuluvat

 • elintarvikehuoneistoissa tapahtuva sivutuotteiden asianmukaista erottamista, keräämistä, luokittelua sekä lähettämistä joko käsiteltäviksi tai tuhottaviksi koskeva valvonta osana elintarvikelain mukaista valvontaa
 • sivutuoteasetuksen mukaiset polttolaitokset, rinnakkaispolttolaitokset, johdettujen tuotteiden varastointilaitokset silloin, kun tuotteet on tarkoitus hävittää polttamalla tai hyväksytylle kaatopaikalle toimittamalla ja väliasteenlaitokset, joissa varastoidaan tai esim. suolataan, jäädytetään tai lajitellaan käsittelemättömiä sivutuotteita.
 • lemmikkieläinten rehuja valmistavat laitokset ja rehusekoittamot
 • haaskailmoitusten vastaanottaminen ja käsittely
 • eläintiloilla ja talleilla itsestään kuolleiden tai lopetettujen eläinten asianmukaisen hävittämisen valvonta.

Ruokaviraston ohjeet ja lomakkeet: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikealan-elainperaiset-sivutuotteet/

Haaskatoiminta

Alla lueteltujen sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokintaan on sallittua, mikäli se ei aiheuta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista eikä eläintautien leviämisen vaaraa. Tämän takia esimerkiksi kotitalouden ruokajätettä ei saa käyttää haaskoilla.

Haaskaruokintaan voidaan käyttää

 • kuolleita sikoja, poroja, hevosia ja siipikarjaa ja alle 12 kk ikäisten nautojen raatoja
 • edellä mainituista eläimistä saatuja teurastamo- ja leikkaamosivutuotteita
 • kasvatettua kalaa
 • kalatuotteiden käsittelystä syntyneitä sivutuotteita
 • hirvien ja muiden luonnonvaraisten eläinten raatoja ja teurassivutuotteita

Haaskanpitoa säätelevät myös monet muut lait ja asetukset kuten jätelaki, ympäristönsuojelulaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki, joiden tunteminen ja noudattaminen ovat edellytyksenä haaskatoiminnalle.

Käytettäessä eläinperäisiä sivutuotteita luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on toiminnasta tehtävä ilmoitus kunnaneläinlääkärille, jonka alueella haaskaa aiotaan pitää. Ilmoitus on tehtävä ennen haaskaruokinnan aloittamista ja se tehdään kirjallisesti.

Sivutuotelain nojalla annetun asetuksen MMMa 783/2015 mukaan on sivutuotteita luonnonvaraisten eläinten ruokintaan käyttävän toimijan ilmoitettava kuukausittain haaskaruokintapaikkaan toimitettujen sivutuotteiden määrä. Luonnonvaraisten eläinten käyttämisestä haaskaruokinnassa ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Tiedot on ilmoitettava sekä sille kunnaneläinlääkärille, jonka toimialueelta sivutuotteet kerätään, että sille kunnaneläinlääkärille, jonka toimialueella sivutuotteet käytetään. Toimijan on pidettävä kirjaa sivutuotteiden käytöstä haaskaruokinnassa. Kirjanpito tarkastetaan haaskatoiminnan tarkastuksella.

Lisätietoa ja lomakkeet

Eläinperäisten sivutuotteiden hautaaminen

Pirtevan alue kuuluu kokonaisuudessaan keräilyalueeseen. Kokonaisten märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen, kotiteurastuksen sivutuotteiden ja tiettyjen muiden sivutuotelain mukaisten sivutuotteiden hautaaminen on kiellettyä ns. keräilyalueilla.

Keräilyalueilla em. sivutuotteet on käsiteltävä tai hävitettävä hyväksytyssä sivutuotelaitoksessa.

Kunnaneläinlääkäri valvoo toimialueellaan tapahtuvaa raatojen keräilyä ja hävittämistä hautaamalla. Valvonta tehdään muun tilalla tapahtuvan valvonnan yhteydessä tai epäiltäessä väärinkäytöksiä. Keräilyalueella tehdään lisäksi kohdennettuja tarkastuksia tiloille, joilla Eviran toimittamien nautarekisteristä ja lammas- ja vuohirekisteristä ajettujen hävitystaparaporttien perusteella raatoja hävitetään säädösten vastaisesti.

Sivutuotteita hautaamalla hävittävän on pidettävä kirjaa

 •   haudattujen raatojen tai muiden sivutuotteiden määristä, luokista ja lajeista
 •   hautaamispäivämääristä ja -paikosta

Kirjanpito on säilytettävä kaksi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille. Kirjanpitovelvollisuus ei koske lemmikkieläinten hautaamista. 

Lue lisää hautaamisesta Ruokaviraston kotisivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/hautaaminen/

Kuolleiden villieläinten ja seuraeläinten hautaaminen

Kuolleita luonnonvaraisia eläimiä, kuten auton alle jääneitä tai luonnosta löytyneitä, ei lueta kuuluvaksi sivutuotteisiin. Jos kuolleena löydetty eläin aiheuttaa haju- tai muuta haittaa, sen voi haudata. Pienet luonnonvaraiset eläimet voi laittaa myös kotitalouden sekajäteastiaan. Suurien eläinten, kuten hirvien raatojen toimittamisesta hyväksytylle kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitokseen on syytä olla etukäteen yhteydessä toimijaan ja varmistaa paikan raatojen vastaanottomahdollisuus. Hautaus- tai hävityskustannuksista vastaa se, jolle haitta aiheutuu.  

Kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista ja lunnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tulee ilmoittaa viipymättä alueen kunnaneläinlääkärille. Kuolleena löydetyt villisiat toimitetaan tutkittavaksi Helsingin toimipaikkaan.

Luonnonvaraiset eläimet, joiden epäillään sairastaneen ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia, on hävitettävä hautaamalla. Myös pyydystetyt kalat ja niiden perkuujäte, jossa havaitaan loisia, olisi suositeltavaa hävittää hautaamalla loistartunnan leviämisen estämiseksi.

Kuolleiden eläinten hävittäminen hautaamalla voidaan tehdä sellaisessa paikassa, jossa ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman vähäiset. Paikka, joka on pohjavesialueella, alle 250 metrin etäisyydellä kaivosta, vedenottamon suoja-alueella tai vesistöön viettävällä rinteellä ei ole sovelias hautaamiselle. Kuollut eläin on haudattava vähintään 1 m syvyyteen ja on peitettävä heti, niin että ketut, rotat tai muut eläimet eivät pääse käsiksi haudattuun eläimeen. Edellä mainitut vaatimukset eivät koske lemmikkieläimiä, mehiläisiä tai mehiläistuotteita.

Hautaamispaikkaa valittaessa on myös huomioitava, ettei aluetta tulla pian hautaamisen jälkeen kyntämään tai kaivamaan. Kuolleen eläimen ruho on hautaamisen yhteydessä tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfioitiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi. Kuollutta eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa. Hautaamisessa tulee noudattaa lisäksi, mitä ympäristönsuojelulaissa ja terveydensuojelulaissa sekä mitä niiden nojalla on säädetty.

Lisätietoa:

Sivutuotelaitosten valvonta

Kunnaneläinlääkäri hyväksyy toimialueellaan sivutuoteasetuksen mukaiset polttolaitokset, rinnakkaispolttolaitokset, johdettujen tuotteiden varastointilaitokset silloin, kun tuotteet on tarkoitus hävittää polttamalla tai hyväksytylle kaatopaikalle toimittamalla ja väliasteenlaitokset, joissa varastoidaan tai esim. suolataan, jäädytetään tai lajitellaan käsittelemättömiä sivutuotteita.