Ympäristömelu


Yleistä melusta

Ääni on ilman paineen vaihtelua, jonka korva havaitsee. Kuulovaurio syntyy oleskeltaessa vuosien aikana päivittäin yli 80-85 desibelin melussa. Kuulovaurio on parantumaton. Melun häiritsevyyden kokeminen on erilaista eri ihmisillä. Noin kolmasosa ihmisistä alkaa pitää häiritsevänä melua, jonka taso on noin 60-65 desibeliä, jolloin keskusteltaessa ääntä on korotettava lähietäisyydellä. Kun ulkomelulle asetettu ohjearvo 55 desibeliä (LAeq) alittuu, tavanomaiset asuinrakennukset suojaavat sisätilat niin, ettei melutaso sisällä nouse yli 35 desibelin. Unihäiriöiden havaitsemisen alarajaksi on havaittu noin 40 dB, jolloin aivojen aktiviteetti, syke ja hengitys alkavat muuttua.

Melutasojen ohjearvot on annettu Suomessa annettu A-painotettuna keskiäänitasoina (LAeq). Lentokenttien melualuekarttoja on jo pitkään esitetty LDEN-tasoja (päivä-ilta-yömelutaso)käyttäen. Myös tiemelun osalta LDEN-melutaso on ympäristömeludirektiivin mukainen tunnusluku, jota käytetään vilkasliikenteisten teiden meluselvityksissä. Melukartat kuvaavat siis vuorokauden painotettuja keskiarvoja, eivät yksittäisten melutapahtumien aiheuttamia piikkejä, joita syntyy esimerkiksi hävittäjien lentoonlähdössä. Vuorokaudenaikojen painotuksen vuoksi Lden-tasot ovat tieliikennemelun osalta 1 – 3 dB suurempia kuin LAeq-tasot. Hetkelliselle maksimiäänitasolle ei ole Suomessa annettu ohjearvoja.


Lentomelu

Tampere-Pirkkalan lentoaseman toiminnalle on ympäristölupa (Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös nro 36/2007/2, sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 09/0140/1, 27.4.2009 muutettuna ja edelleen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 3.12.2012 antamalla päätöksellä 182/2012/1 muutettuna).

Lentokonemelusta on laadittu selvitys koskien vuoden 2012 tilannetta.

Lentokonemeluselvitys 2013 (pdf-tiedosto)

Lentokonemelumittaukset 2013 (pdf-tiedosto)

Lentoaseman aiheuttama melu on vähentynyt oleellisesti vuonna 2013 valmistuneiden meluselvitysten jälkeen. Pääsyy melutason vähentymiseen on puolustusvoimauudistus, mikä vähensi merkittävästi Hornet-koneiden operaatiomääriä Tampere-Pirkkalan lentoasemalla.  Patria Oy:n lentokoulutustoiminnan siirtyminen Tampere-Pirkkalan lentoasemalle on lisännyt operaatiomääriä, mutta meluvaikutusten kannalta sen merkitys on vähäinen.


Tiemelu

Valtioneuvoston 1992 antama päiväajan ohjearvo 55 dB keskiäänitasona on ohjeellinen, johon pyritään mm. tiensuunnitteluhankkeissa.

Läntinen kehätie vt3

Pirkkalan kunnan alueella kulkee Tampereen läntinen kehätie, Vt 3, joka on parannettu kaksiajorataiseksi moottoritieksi vuosien 2007 ja 2008 aikana. Moottoritien nopeusrajoitus Pirkkalan kohdalla on 100 km/h.

Liikenneviraston teettämä maanteiden meluselvityksen tulokset ovat saatavilla Liikenneviraston internet-sivuilta. Selvitysvelvoite tulee EU:n ympäristömeludirektiivistä ja edelleen ympäristönsuojelulaista. Selvitysvelvoite koskee niitä maanteitä, joiden vuosittainen liikennemäärä on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa eli keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL (2011 tilanteessa) yli 8219.

EU-direktiivin edellyttämän melulaskennan lisäksi Liikennevirasto on teettänyt pohjoismaiseen liikennemelun laskentamalliin ja keskiäänitasoon perustuvat meluvyöhykekartat, jotka ovat myös saatavilla internet-sivuilta. Keskiäänitasokarttoja on mahdollista hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa.

Vt 3:n meluvyöhykekartat Pirkkalan kohdalta:

1. Suomessa käytetyt valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutasot

2. EU:n ympäristömeludirektiivin mukaiset melutasot

EU-direktiivin edellyttämät meluntorjunnan toimintasuunnitelmat valmistuvat samoille tiejaksoille kesällä 2013.

Pirkkalan kunnan liikennemelun torjuntaohjelma (Naistenmatkantie, Lentoasemante ja Kurikantie)

Pirkkalan liikennemelun torjuntaohjelman 1. vaiheessa (Ramboll Oy:n raportti 25.5.2011) on selvitetty Naistenmatkantien, Lentoasemantien ja Kurikantien liikenteen aiheuttamia melutasoja nykytilanteessa ja ennustevuonna 2020, laskettu melualueella asuvien ihmisten määrät, pyritty löytämään meluntorjunnan kannalta tärkeimmät meluntorjuntakohteet ja laadittu meluntorjuntasuositukset valituille kohteille.

Naistenmatkantie (mt 3022) on valtion maantie. Tien melutasoja on selvitetty melumallinnuksina asemakaavoituksen yhteydessä. Kunnan toimesta on asemakaavan toteuttamiseksi rakennettu meluvalleja joidenkin asuinalueiden kohdalla.

Lentoasemantie (kehätiehen saakka tienumerolla 13781 ja kehätieltä lentoasemalle päin 308) on valtion maantie. Tietä on rakennettu tai parannettu osittain olemassa olevan asutuksen viereen.

Kurikantie on kunnan rakentama ja ylläpitämä katu.

Työssä tunnistettiin 11 kohdetta, joille laadittiin kohdekohtaiset meluntorjuntasuositukset. Meluntorjuntakohteista 9 sijaitsee Naistenmatkantiellä ja 2 Lentoasemantien varressa. Kohdekohtaisina meluntorjuntakeinoina keskityttiin meluesteisiin tai uusiin rakennusmassoihin (1 kohde). Melusuojaukset pyrittiin mitoittamaan siten, että vuoden 2020 liikennetilanteessa suojattavien kohteiden piha-alueiden melutaso ei ylittäisi päiväajan ohjearvoa 55 dB (LAeq). Lisäksi on karkeasti arvioitu liikennemäärien, ajonopeuden sekä hiljaisen päällysteen vaikutusta melutasoihin tien lähiympäristössä.

Pirkkalan liikennemelun torjuntaohjelman 1. vaihe (Ramboll Oy, toukokuu 2011, pdf)