Ylinenjärvi

Ylinenjärvi on pienikokoinen (8,7 ha), mutta kokoisekseen melko syvä järviallas. Suurin syvyys on 11,4 m. Järven valuma-alue on metsäinen, mutta järven rannat ovat suurelta osin joko vapaa-ajan asuntojen tontteina tai peltoviljelyksessä.

Vuoden 2018 tutkimustulosten tarkastelua:

Ylinenjärven vesi on peruslaadultaan lievästi sameaa, runsashumuksista ja ruskeaa. Päällysveden pH laskee talvisin happaman puolelle, ja ajoittain veden pH on laskenut esimerkiksi rapujen viihtyvyyden kannalta kriittisen alhaiseksi. Kesäaikaan veden pH on luontaisesti korkeampi kuin talvella, mikä on ollut havaittavissa myös Ylisenjärvessä. Puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä.

Ylisenjärven rehevyystaso on vaihdellut fosforipitoisuuden perusteella lievästi rehevien ja rehevien vesien tasolla. Levää on sen sijaan todettu enimmillään jopa ylireheville vesille ominaisesti. Voimakkain leväkukinta havaittiin kesällä 2005, jolloin a-klorofyllipitoisuus oli peräti 75 μg/l. Ylinenjärvessä on epäilty esiintyvän Pirkanmaan humusjärvissä yleistynyttä limalevää, joka kohottaa a-klorofyllipitoisuutta voimakkaasti. Kesällä 2018 kokonaisfosforipitoisuus vastasi lievästi rehevälle vedelle ominaista tasoa eikä limalevää havaittu. Levää todettiin silti a-klorofyllipitoisuuden perusteella reheville vesille ominaisesti.

Ajoittain vedessä on todettu hygieeniseen kuormitukseen viittaavia suolistoperäisiä bakteereja. Kesällä 2018 lämpökestoisia koliformisia bakteereita todettiin pieni määrä, mutta vesi oli hygieeniseltä laadultaan hyvin uimiseen soveltuvaa.

Ylinenjärvessä on todettu säännöllisesti melko voimakkaitakin happitalouden häiriöitä. Talviaikaan tilanne on pysynyt parempana, joskin happi on kulunut tuolloinkin vähiin pohjan läheisestä vesikerroksesta. Etenkin jäätalven pituus ja alusveden lämpötila vaikuttavat merkittävästi kulloiseenkin happitilanteeseen. Päällysveden happivarastoja rasittavat mm. aikainen talven tulo tai syksyn niukkavetisyys.

Talvella 2018 happitilannetta voitiin pitää kokonaisuutena jopa hyvänä. Pintavedessä happipitoisuus oli melko hyvä, vaikka happivajetta havaittiin. Syvemmälle siirryttäessä happivaje lisääntyi, mutta happipitoisuus oli pohjan lähelläkin yli 1 mg/l. Suuria muutoksia ei Ylinenjärven talviaikaisessa happitilassa näytä pitkällä aikavälillä tapahtuneen. Kesäaikaan happitalouden häiriöt ovat olleet Ylinenjärvessä voimakkaampia. Vesimassa kerrostuu kesäaikaan lämpötilan mukaan jyrkästi ja happi on kulunut vähiin tai jopa kokonaan loppuun jo 5 metrin syvyydellä. Kesällä 2018 alusvesi oli niin ikään hyvin niukkahappista jo viiden metrin syvyydellä ja syvin vesikerros lähes hapeton (kyllästysaste <1 %). Pohjan läheisyydessä havaittiin tuolloin kohonneita rauta- ja fosforipitoisuuksia, mikä viittaa sisäisen kuormituksen käynnistymiseen.

Ylinenjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät runsashumuksisuus sekä lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso. Myös ajoittain todetut happitalouden häiriöt heikentävät vedenlaatua.