Keskisenjärvi

Pulkajärvestä alkunsa saava vesireitti jatkuu noin kilometrin mittaisen ojan välityksellä Keskisenjärveen, joka on pienikokoinen (4,6 ha) ja matalahko järvi. Suurin syvyys 4,1 m. Järven rannalla on muutama vapaa-ajan asunto ja koillisrannalla myös peltoaluetta. Muutoin järven valuma-alue on metsäinen.

Vuoden 2018 tutkimustulosten tarkastelua:

Keskisenjärven päällysvesi on peruslaadultaan melko kirkasta ja lievästi ruskeaa humusvettä. Sähkönjohtavuus on korkeampi kuin yläpuolisessa Pulkajärvessä, mikä viittaa kaatopaikan suotovesien vaikutukseen. Erityisen korkeaksi veden sähkönjohtavuus ei ole kuitenkaan kohonnut. Veden pH on järvivesien luonnontasolla ja puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä. Happamuustaso on siten parempi kuin Pulkajärvessä ja siinä on todettavissa positiivinen muutos pitkällä aikavälillä.

Pulkajärveen verrattuna Keskisenjärven vesi on hieman rehevämpää ja kokonaistypen pitoisuus on ollut korkeampaa tasoa. Rehevyystaso on kokonaisfosforipitoisuuden perusteella vaihdellut karujen ja lievästi rehevien vesien tasolla. Levän määrä on a-klorofyllipitoisuuden perusteella ollut pääosin lievästi rehevien vesien tasolla. Poikkeuksen muodosti kesällä 2010 havaittu voimakas leväkukinta, joka indikoi erittäin korkeaa rehevyystasoa. Päällysveden hygieeninen laatu on ollut hyvä, vaikka vedessä on todettu lievää hygieenistä nuhraantumista.

Keskisenjärvessä on todettu voimakkaitakin happitalouden häiriöitä. Talvisin vesi on ollut ajoittain lähes hapetonta tai hapetonta jo kolmen metrin syvyydessä, jolloin myös pintaveden happikyllästys on ollut enää vähäinen (12-26 %). Happitilanne heikkenee talviaikaan kokonaisuudessaan niin merkittävästi, että tilanne on uhka kalakannalle. Myös vedenlaatu voi heikentyä pitkällä aikavälillä sisäisen kuormituksen myötä. Talvella 2018 happitilannetta voitiin kuitenkin luonnehtia melko hyväksi, ja pohjan lähelle happea oli vielä yli 1 mg/l. Kesäaikanakin järvessä todetaan happitalouden ongelmia järven mataluudesta huolimatta. Vesimassa kerrostuu loivasti lämpötilan mukaan ja koska hapen kuluminen on nopeaa, happi kuluu pohjan läheltä nopeasti vähiin tai jopa loppuun. Kesällä 2018 happitilanne oli kokonaisuutena tyydyttävä ja happikyllästys pohjan läheisessä vedessä enää 3 %.

Keskisenjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi, mutta etenkin voimakkaiden happitalouden häiriöiden aikaan vedenlaatu on vain välttävää tasoa. Happitalouden ongelmien lisäksi vedenlaatua heikentävät runsashumuksisuus sekä lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso.