Keskinenjärvi

Ylinenjärven vedet laskevat lyhyen ojan välityksellä Keskinenjärveen. Keskinenjärven rantaviivan läheisyydessä on runsaasti mökkejä, joten järveen kohdistuva virkistyskäyttöpaine on suuri. Järven pohjois- ja länsirannoilla on myös peltoalueita. Keskinenjärven pinta-ala on 10,2 hehtaaria ja suurin syvyys 3,9 metriä.

Vuoden 2018 tutkimustulosten tarkastelua:

Keskinenjärven vesi on peruslaadultaan lievästi sameaa, runsashumuksista ja ruskeaa. Veden tummuus on vaihdellut lievästi ruskeasta erittäin ruskeaan valumatilanteen mukaan. Päällysveden pH laskee talvisin happaman puolelle, ja yksittäisenä havaintotalvena veden pH on laskenut esimerkiksi rapujen viihtyvyyden kannalta kriittisen alhaiseksi. Puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä.

Keskinenjärven rehevyystaso pysyy talvisin lievästi reheville vesille ominaisena, mutta kohoaa ajoittain kesäaikaan reheväksi. Levää on todettu niin ikään reheville vesille ominaisesti ja enimmillään a-klorofyllipitoisuus on kohonnut jopa erittäin rehevien vesien tasolle. Ajoittain pintavedessä on havaittu lievää hygieenistä kuormittumista. Päällysveden hygieeninen laatu oli vuonna 2018 hyvä, joskin lievää hygieenistä nuhraantumista havaittiin lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrän perusteella. Hygieeninen kuormitus saattaa olla peräisin haja-asutuksen jätevesistä tai esimerkiksi lintujen ulosteista.

Keskinenjärven happitaloudessa todetaan talvisin ongelmia, sillä pohjan läheinen vesikerros muodostuu vähähappiseksi tai hapettomaksi. Myös pintavedessä hapen kuluminen on voimakasta. Talvella 2018 pohjan läheinen vesi oli niukkahappista, mutta happikyllästys oli vielä 25 %. Pintaveden osalta happitilannetta ei voitu arvioida näytepullon rikkouduttua kovan pakkasen vuoksi. Kesäaikaan happitaloutta helpottaa järven mataluus, minkä ansiosta vesimassa ei kerrostu vakaasti lämpötilan mukaan. Kerrosteisuuden muodostuessa happitilanne kuitenkin heikkenee nopeasti. Kesällä 2018 vesimassassa todettiin jyrkkä lämpötilakerrosteisuus ja pohjan läheinen vesikerros oli lähes hapeton. Myös pintavedessä havaittiin selkeää hapen kulumista ja kokonaisuutena happitilannetta voitiin luonnehtia tyydyttäväksi. Sisäinen kuormitus on jäänyt melko vähäiseksi.

Keskinenjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät runsashumuksisuus ja luonnontasosta selvästi kohonnut rehevyystaso. Myös lievät happitalouden häiriöt heikentävät luokitusta.