Pilaantuneet alueet

Pilaantuneet maa-alueet

Suomessa on koottu tietoja pilaantuneista maa-alueista 1990-luvun alusta lähtien. Ympäristöministeriö pitää yllä maaperän tilan tietojärjestelmää, johon on koottu tietoa pilaantuneeksi epäillyistä alueista kunnostettuihin kohteisiin.

Pirkkalassa on kunnostettu useita pilaantuneita kohteita. Esimerkiksi nykyisen Pikkuvenetsian asuinalueen paikalla toimi saha 1900-luvun alusta 1950-luvulle. Alueen maaperä oli pilaantunut sahatavaran sinistymisestoaineena käytetyn KY-5:n sisältämillä dioksiini- ja furaaniyhdisteillä (PCDD/F-yhdisteillä). Lisäksi alueen rantaa oli täytetty Pyhäjärven sahan aikaisilla puurimoilla ja purulla sekä myöhemmin myös Pirve Oy:n pullottamon lasijätteellä. Alueen puhdistustöitä tehtiin vuosien 2008 -2011 aikana. Voimakkaammin pilaantuneita maita vietiin alueelta pois, mutta alemman ohjearvon alittavia maamassoja hyödynnettiin puisto-alueen täytöissä. Alueen läheisyydessä järven pohjassa on edelleen runsaasti lasijätettä.

Maaperän tietojärjestelmässä on Pirkkalassa edelleen 37 kohdetta, joista selvitystarve on vielä 17 kohteella. Puhdistustarvetta ei ole enää arvioitu olevan 8 kohteella.

Pilaantuneet sedimentit

Ihmistoiminnasta pilaantuneita sedimenttejä on todettu Pyhäjärvessä ja Sikojoella, joissa molemmissa erityisongelmana ovat paikoin korkeat sedimentin PCB-pitoisuudet.

Polyklooratut bifenyylit eli PCB-yhdisteet ovat erityisesti vesiekosysteemin ravintoketjuihin voimakkaasti rikastuvia ympäristömyrkkyjä. Vesiekosysteemiin joutuessaan PCB voi aiheuttaa haittaa vesieliöille ja voi johtaa kalojen PCB-pitoisuuden kasvuun. PCB-seokset sisältävät epäpuhtautena pieniä määriä dioksiineja, jotka voivat olla huomattavasti myrkyllisempiä kuin itse PCB-yhdisteet. Rasvaliukoisina ja kemiallisesti hyvin pysyvinä yhdisteinä dioksiinit ja PCB-yhdisteet kertyvät ihmisen elimistöön.

PCB-yhdisteitä on mahdollisesti joskus joutunut Sikojokeen huolimattoman jätteenkäsittelyn takia. PCB-yhdisteet ovat öljymäisiä, hyvin kestäviä, eristäviä ja huonosti syttyviä nesteitä. Näiden ominaisuuksien takia niitä on käytetty lämmönsiirtonesteinä ja eristeinä pääasiassa muuntajissa ja kondensaattoreissa 1920-luvulta lähtien. PCB-yhdisteitä on käytetty myös mm. hydrauliikkaöljyissä ja elementtitalojen saumausaineissa ennen 1980-lukua.  PCB-yhdisteiden valmistus, myynti ja maahantuonti ovat olleet kiellettyjä Suomessa vuodesta 1990 lähtien.

Sikojoen sedimentin haitta-ainetutkimus on luettavissa tästä.


Ympäristönsuojelu

ma-pe klo 9.00–15.00


PL 1001
33961 Pirkkala
Suupantie 11
33960 Pirkkala

Ympäristönsuojelun käyntiosoite on Saapastie 2, 33950 Pirkkala.


Hurtola, Erkka
Ympäristötarkastaja
Ympäristönsuojelu
040 133 5617
erkka.hurtola[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Vanninen, Vesa
Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelu
050 352 1939
vesa.vanninen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala