Yleistä vesiensuojelusta

Vesistön kunnostaminen

Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Tehokkaillakaan kunnostustoimilla ei yleensä saada pysyviä vaikutuksia aikaiseksi, jos järveen tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus on liian suuri eikä ulkoista kuormitusta vähennetä.

Tietoa vesistöjen kunnostuksesta ja hoidosta löytyy muun muassa ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus

Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto  (Valonia)

Pirkkalan kunta on tehnyt erilaisia kunnostustoimia Vähäjärvelle. Myös muutamia pienempiä ruoppauksia on toteutettu, esimerkiksi Pyhäjärven Kotolahtea on ruopattu kunnan toimesta kahteen otteeseen. Pirkkalan kunta on myös aktiivisesti ollut edistämässä Sikojoen kunnostushanketta.

Viime vuosina on selvitetty kosteikon rakentamismahdollisuuksia. Kosteikoilla voidaan muun muassa vähentää alapuolisen vesistön kiintoaines- ja ravinnekuormitusta. Ensimmäinen kunnnan toimesta rakennettu kosteikko valmistui Riekonlahdentien viereen kesän 2019 aikana. Lisätietoja Riekonlahden kosteikosta löydät täältä.

Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050

Kokemäenjoen vesistöalueelle on tehty Vesivisio 2050.

Esite (pdf)
Vesivisio 2050 (pdf)

Lisää tietoa ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta:

www.ymparisto.fi/vesivisio2050

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021