Sikojoen kunnostaminen

Sikojoen kunnostamishanketta ja siihen liittyviä selvityksiä on suunniteltu ja toteutettu yhdessä Pro Sikojoki ry:n kanssa. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 22.11.2018 myöntänyt Pro Sikojoki Ry:lle luvan nro 88/2018/2 Sikojoen kunnostamiseen ruoppaamalla, niittämällä ja juurakkoja poistamalla. Päätöksessä on määritetty alueet, josta ruoppaukset tehdään. Ruoppausmääräksi on lupamääräyksessä annettu 34 250 m3ktr.

Lupapäätös (pdf)

Viitasammakon suojelun varmistamiseksi alueelle on päädytty kaivamaan uusia lampareita (ns. CEF-toimenpide). Viitasammakoille tehtävät lampareet tulevat vesialueen läheisyyteen, mutta kuivalle maalle. Lampareita varten massoja kaivetaan noin 62 m3ktr. Luvassa haetuista toimenpiteistä kuitenkin osa jää pois, jolloin ruoppausmäärä tulee
olemaan noin 2000 m3ktr pienempi.

Taustatietoa

Sikojoki on hitaasti virtaavan veden ja mosaiikkimaisten piirteidensä ansiosta monimuotoinen luontokohde ja elinympäristö useille kasvi-, hyönteis- ja lintulajeille. Joki on kuitenkin monin paikoin rehevöítynyt ja esimerkiksi vanhat mudanottokuopat ovat jo osin kasvaneet umpeen. Ilman kunnostus- ja hoitotoimia alue rehevöityy lisää ja kasvaa osittain umpeen. Rehevöitymisen seurauksena esimerkiksi joen linnusto yksipuolistuu ja lajimäärät laskevat. Myös joen virkistyskäyttö- ja maisema-arvot huononevat, mikäli kunnostus- ja hoitotoimia ei tehdä.

Sikojoen kunnostamisesta on keskustelu ainakin 1980-luvulta lähtien. Pirkkalan ympäristönsuojelu ryhtyi tekemään alueelle käytön ja hoidon yleissuunnitelmaa vuonna 2003. Tuolloin Sankilan kyläyhdistys ry oli tehnyt Pirkanmaan ympäristökeskukselle ilmoituksen Sikojoen ruoppaus- ja niittohankkeesta, mutta ympäristökeskus ei pitänyt yhdistyksen hanketta toteutuskelpoisena ilman laajempaa suunnitelmaa ja esitti kunnalle sellaisen tekemistä. Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelmaa valmistui vuonna 2008. 

Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma 2008

Kunnostuksen tarkempaa suunnittelua ja toteutusta varten perustettiin Sikojoki Pro ry syksyllä 2011. Yhdistys päätti melko pian hakea rahoitusta Maaseudun kehittämisrahasto Kantri ry:ltä yksityiskohtaisen kunnostussuunnitelman tekemiselle. Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu teki suunnitelmaa varten alueelle luontoselvityksiä vuosina 2012 (linnusto, sudenkorennot, sukeltajakuoriaiset) ja 2013 (viitasammakkokartoitus). Aikaisemmin alueelle oli tehty jo kasvillisuusselvitys.

Sikojoki Pro ry:n teettämä kunnostussuunnitelma sai rahoituksen keväällä 2013 ja suunnitelman tekijäksi valittiin  Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, joka teki suunnitelman yhteistyönä Insinööritoimisto Jami Ahon kanssa. Pirkkalan kunta teetti suunnitelman teon loppuvaiheessa (2015) täydentävän selvityksen Sikojoen sedimentin haitta-aineista, koska pääuomalta otetuissa sedimentin kokoomannäytteissä oli todettu melko korkeita haitta-ainepitoisuuksia erityisesti PCB 118 -yhdisteen osalta. Tarkemmissa sedimenttitutkimuksissa suunnitelluilta ruoppauskohteilta ei kuitenkaan PCB-yhdisteitä todettu eikä näillä alueilla haitta-aineiden pitoisuudet olleet muutenkaan erityisen korkeita.

Sikojoki Pro ry:n teettämä kunnostussuunnitelma on ladattavissa pdf-muodossa täältä.

Toimenpidekartat yksittäisinä pdf-tiedostoina on nähtävissä täällä.

Sikojoen alueelta tehtyjä selvityksiä: