Monivaikutteiset kosteikot

Kosteikko on maaston painanteessa tai notkossa, usein ojan, noron, puron tai muun vesistön rantavyöhykkeessä oleva, vesikasvillisuuden ja avovesialueiden mosaiikista muodostuva allas. Kosteikoilla vähennettään kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöön. Kosteikot myös monipuolistavat luontoa tarjoamalla sopivan elinympäristön erilaisille kasveille ja eläimille. Lisäksi kosteikot parantavat usein maisemaa.

Riekonlahden kosteikko

Riekonlahdentien viereen rakennettiin pienehkö (0,2 ha) monivaikutteinen kosteikko heinä-elokuun 2019 aikana. Kosteikko tehtiin patoamisen ja kaivuun yhdistelmänä etukäteen tehdyn suunnitelman mukaisesti. Työt pystyttiin tekemään vähävetiseen aikaan kuivakaivuuna, jolloin rakentamisen aikaiset vesistövaikutukset jäivät mahdollisimman vähäiseksi.

Kosteikko on tehty Pirkkalan kunnan omistamalla maa-alueelle suurjännitelinjan alapuolelle. Kosteikko tehtiin siten, että altaisiin kerääntynyt kiintoaines pystytyään tarvittaessa kaivamaan pois. Kasvillisuuden kehittyessä ja altaiden täytyttyä alueesta muodostuu etukäteen arvioituna monimuotoinen ja maisemallisesti hieno alue. Kosteikon alajuoksun puolella on lehtomainen ja kostea, muun muassa tervaleppää kasvava metsäalue, joka säilytetään luonnontilaisena. 

Alue ennen kosteikon rakentamista 

Vastavalmistunut kosteikko elokuussa 2019. Kohde muuttuu vielä kovasti vehreämpään suuntaan, kunhan kasvipeite palaa alueelle ja vesipinta lähtee nousemaan.