Ohjeet ja määräykset

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen (pdf)


Jätehuoltomääräykset

Alueellinen jätehuoltojaosto hyväksyi kokouksessaan 14.5.2014 (12 §) yhteistoiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset. Yhtenäiset jätehuoltomääräykset korvaavat aikaisemmat, kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 § nojalla.

Jätehuoltomääräysten päätavoitteena on jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisy. Jätehuoltomääräyksissä on säädetty mm. jätteiden lajittelusta, hyödyntämisestä, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätehuoltomääräykset perusteluineen löytyvät Alueellisen jätehuoltojaoston internet-sivuilta.


Ohjeita

Hevostalliohje 2017 (pdf)


Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa:

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § mukaan eräisiin ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaviin toimintoihin tulee olla lupa (ympäristölupa). Lain liitteen 1, taulukon 2, kohdan 13 f) mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen, eli betoni- ja tiilijätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista, edellyttää ympäristölupaa.Tampereen seudun viranhaltijoiden kesken on linjattu, että ilman ympäristölupaa voidaan hyödyntää pieniä määriä (alle 50 m3) tontilta syntynyttä tai hyväksytystä käsittelylaitoksestä tomitettua puhdasta betoni- ja tiilijätettä ympäristönsuojeluviranhaltioiden kanssa sovitun käytännön mukaisesti.  

Asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (591/2006, muutos 403/2009) mahdollistaa myös tiettyjen jätteiden hyödyntämisen maanrakentamisessa ilman ympäristölupaa. Asetuksen mukainen jätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa edellyttää ilmoituksen tekemistä paikalliselle ELY-keskukselle.