Usein kysyttyä


Voiko betoni- ja tiilijätettä hyödyntää yksityistien kantavana kerroksena?

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § mukaan eräisiin ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaviin toimintoihin tulee olla lupa (ympäristölupa). Lain liitteen 1, taulukon 2, kohdan 13 f) mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen, eli betoni- ja tiilijätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista, edellyttää ympäristöluvan toiminnalleen.Tampereen seudun viranhaltijoiden kesken on linjattu, että ilman ympäristölupaa voidaan hyödyntää pieniä määriä (alle 50 m3) tontilta syntynyttä tai hyväksytystä käsittelylaitoksestä tomitettua puhdasta betoni- ja tiilijätettä ympäristönsuojeluviranhaltioiden kanssa sovitun käytännön mukaisesti.  

Asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (591/2006, muutos 403/2009) mahdollistaa myös tiettyjen jätteiden hyödyntämisen maanrakentamisessa ilmoitusmenettelyllä (ELY-keskukselle), mutta asetusta ei sovelleta yksityistien rakentamiseen. 


Voiko omakotitalon jäteastian tyhjennysväliä pidentää?

Jätehuoltomääräyksiä koskevat poikkeukset käsittelee alueellinen jätehuoltolautakunta, joka on delegoinut toimivallan edelleen alaiselleen jätehuoltoinsinöörille. Yhteystiedot löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan internet-sivuilta.


Saako omenoita laittaa puutarhajätteelle tarkoitettuun kehikkoon?

Ruokajätettä saa kompostoida vain jyrsijäeristetyssä kompostisäiliössä. Ruokajätettä ovat myös esim. omenat ja muut puutarhassa syntyvät syötävät kasvinosat. Omenoita ja puutarhajätettä saa viedä veloituksetta peräkärryllisen Tarastejärven ja Koukkujärven jätekeskuksiin. Puutarhajätteen (risut, puunlehdet ja nurmikonleikkuujäte) kompostointiin tarkoitettu kevyt eristämätön kompostisäiliö tai kehikko ei sovellu ruokajätteen kompostointiin.


Tarvitaanko oman tontin puiden kaatamiseen lupa?

Ks. puiden kaatamiset.


Onko vesiosuuskunnan viemäriin liittyminen pakollista?

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on vesihuoltolain 10 ja 11 §:ien mukaan oikeus ja toisaalta myös velvollisuus liittyä kunnallisteknisiin verkostoihin, jollei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole myöntänyt hakemuksesta kiinteistöllä vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai

2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Toiminta-alueen ulkopuolella liittyminen ei ole pakollista, mikäli vesihuolto voidaan muutoin järjestää asianmukaisesti. Pirkkalan kunnan toiminta-alueista löytyy lisätietoja teknisen osaston sivuilta.

Ks. myös vesijohto- ja viemäriasiat.