Lomakkeet

Jätehuolto

Lomakkeet jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi löytyvät alueellisen jätehuoltoviranomaisen sivuilta

Yksittäisen jätteen haltijan ei ole mahdollista hakea vapautusta järjestetystä jätteenkuljetuksesta 1.9.2004 jälkeen.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin (Jätelaki 100 §)

Jätevesien käsittely

Uusien rakennuskohteiden osalta suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi liitetään rakennuslupahakemukseen. Jos vanhaa järjestelmää kunnostetaan, jätevesijärjestelmän rakentaminen käsitellään toimenpidelupahakemuksena. Molemmissa tapauksissa hakemukseen liitetään jätevesiasetuksen liitteen 1 tiedot sisältävä suunnitelma jätevesijärjestelmästä sekä rakennusvalvonnan edellyttämä jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus.

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Kiinteistöillä, joilla ei ole em. suunnitelmaa ja rakennustapaselostusta jätevesijärjestelmästä, tulee olla erillinen selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton sivuilta löytyy lomake selvityksen tekemiseen:

Jätevesijärjestelmän selvitys

Jätevesiasetuksen lokakuun 2019 määräajasta on mahdollista hakea poikkeamista. Poikkeamisen edellytykset on kuvattu ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä. Poikkeamista haetaan seuraavilla lomakkeilla sekä asemapiirroksella.

Poikkeamiskaavake

Liite 2, jätevesijärjestelmän kuvaus

Liite 3A, jätevesien vähäisyys

Liite 3B, liittäminen viemäriverkkoon

Liite 3C, elämäntilanteet

Liite 3D, varallisuus

Lannan aumaaminen

Lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta

Maa-ainesten otto

Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa. Luvan ainesten ottamiseen myöntää Pirkkalan kunnassa ympäristölautakunta.

Hakemuslomake

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Myös kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Ilmoituslomake (linkki ympäristöhallinnon sivulle)

Maisematyöluvat

Maisematyölupahakemus

Moottoriajoneuvokilpailut

Maastossa järjestettävään moottoriajoneuvokilpailuun tai harjoitteluun on oltava erillinen lupa, joka haetaan ympäristölautakunnalta. Lupa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä maanomistajan kirjallinen suostumus ja selvitys mm. turvallisuusnäkökohdista ja maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä.

Vesialueella järjestettävään moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen kilpailuun on niinikään haettava lupa ympäristölautakunnalta. Hakemuksen sisältö ja tarvittavat liitteet ovat pääosin samat kuin edellä.

Vesi- tai viemäriverkostoon liittyminen

Pirkkalan ympäristötarkastajat ja ympäristöpäällikkö käsittelevät vesihuoltolain perusteella vapautushakemukset vesi- tai viemäriverkostoon liittymisestä vesihuollon toiminta-alueella.

Vapautushakemuslomake

Vesirakennus

Lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta

Ympäristölupa Lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta
Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely

Lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta

Rekisteröintimenettely

Lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta