Jätevesien käsittely

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön on liityttävä vesijohtoon ja viemäriin, jollei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole hakemuksesta myöntänyt vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Lisätietoja.

Toiminta-alueen ulkopuolella

Toiminta-alueen ulkopuolellakin kannattaa usein selvittää mahdollisuus verkostoon liittymiseksi. Mikäli kiinteistö ei ole liitettävissä kunnan tai vesihuoltolaitoksen verkostoon, jätevedet tulee käsitellä kiinteistökohtaisesti.

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä säätelee ympäristönsuojelulaki 527/2014 sekä valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017. Jätevesijärjestelmän rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa 1999/132. Säädöksiä on muutettu ja nykyiset säädökset astuivat voimaan 3.4.2017.

Pohjavesi- ja ranta-alueille takaraja jätevesiremontille 31.10.2019.

  • Pohjavesialueilla tai 100 metrin päässä vesistöistä sijaitsevien kiinteistöjen pitää laittaa jätevesiasiansa kuntoon 31.10.2019 mennessä. (Huom! Pirkkalassa ei ole luokiteltuja pohjavesialueita)
  • Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset edellyttävät ranta-alueilla wc-vesien ohjaamista umpisäiliöön tai vaihtoehtoisen käymäläratkaisun valitsemista. Harmaat vedet voidaan käsitellä paikallisesti.
  • Jos mökillä on vain kantovesi ja huussi, josta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, ei jätevesijärjestelmän uusimista tarvitse pähkäillä.

Kuivan maan kiinteistöjä lain asettama määräaika ei kosketa.

  • Kuivan maan kiinteistöjen jätevesiremontit pitää lain mukaan tehdä vasta suurien remonttien yhteydessä, esimerkiksi jos rakennetaan vesivessa tai jokin rakennuslupaa vaativa korjaus- tai muutostyö.

Ikävapautus säilyy edelleen voimassa.

  • Lisäksi edellisessä lainmuutoksessa säädetty ikävapautus on edelleen voimassa, ja vapautuksen voi saada myös sosiaalisin perustein enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Mitä tehdä omalle jätevesijärjestelmälle?

Jätevesijärjestelmän toimivuutta voi arvioida itse järjestelmän iän, kunnon, toimivuuden sekä ympäristössä näkyvien vaikutusten perusteella. Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä tulee kirjata selvityslomakkeelle (löytyy alta kohdasta Lomakkeet). Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Jos kunnostustarvetta ilmenee, kannattaa ottaa yhteyttä Pirkkalan kunnan rakennusvalvontaan lupatarpeen ja kunnostustöiden laajuuden selvittämiseksi. Samalla kannattaa selvittää Pirkkalan kunnan kunnallistekniikalta viemäriverkoston toiminta-alueet. Myös naapureilta kannattaa kysyä kiinnostusta yhteisen puhdistamon rakentamiseen.

Jätevesien käsittelyjärjestelmiä on markkinoilla hyvin monenlaisia. Jätevesijärjestelmän uusiminen kannattaakin aloittaa ottamalla yhteys asiantuntevaan suunnittelijaan. Suunnittelija tulee käymään kiinteistöllä ja auttaa valitsemaan lukuisista vaihtoehdoista kiinteistölle sopivimman järjestelmän. Suunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaan toimenpide- tai rakennuslupahakemuksen liitteenä.

Toimiakseen hyvin jätevesijärjestelmä tarvitsee säännöllistä tarkkailua ja hoitoa sekä tarvittaessa myös huoltoa. Jätevesijärjestelmällä tulee olla ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti tarvittavat ylläpito- ja huoltotoimet tehdään. Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kirjataan ylös käyttöpäiväkirjaan (löytyy alta kohdasta Lomakkeet). Järjestelmän toimivuutta voi tarkkailla sekä aistinvaraisesti että laboratoriossa tutkittavilla vesianalyyseillä.

Pirkkalan kunnan rakennusvalvonta neuvoo jätevesijärjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa ja käsittelee lupahakemukset

Rakennustarkastaja
Tuomo Kinnunen
Rakennusvalvonta
Puhelin 050 313 7642

Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu valvoo jätevesijärjestelmien toimivuutta

Ympäristötarkastaja
Erkka Hurtola
Ympäristönsuojelu
Puhelin 040 133 5617

Pirkkalan kunnan kunnallistekniikka tietää viemäriverkoston laajenemissuunnat

Rakennuspäällikkö
Kunnallistekniikka
Puhelin 050 304 6390

Pirkanmaalla toimivien suunnittelijoiden, kaivuriurakoitsijoiden, huoltoliikkeiden ja lietteentyhjentäjien yhteystietoja:

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Vesihuollon avustukset

Lisätietoja löydät ympäristöhallinnon sivuilta

Ohje suunnittelijoille viemäriverkostojen ulkopuolisten talousjätevesien käsittelyyn kunnissa (pdf)

Jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma

Jätevesien käsittelyjärjestelmän asemapiirrosmalli (pdf)

Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistökohtaisille jätevesijärjestelmille (pdf)

Sisäkuivakäymälän hankinta ja laitemallit

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje (pdf)

Ohjeita kiinteistöjen yhteisten jätevesijärjestelmien toteuttamiseen (pdf)

Lomakkeet

Jätevesisaneeraajan muistilista (pdf)

Selvitys jätevesijärjestelmästä (Suomen vesiensuojeluyhdistys) (pdf)

Selvitys jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohje sekä päiväkirja (Suomen ympäristöhallinto) (doc/pdf)

Jätevesien käsittelyjärjestelmän käyttöpäiväkirja (pdf)

Jätevesien käsittelyjärjestelmän käyttöpäiväkirja (word)

Suunnitelman yhteenvetolomake (rakentamistapaselostus) (pdf)

Vapautushakemus vesihuoltoon liittymisestä (pdf)

Hyödyllisiä linkkejä

Suomen ympäristökeskus

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto

Pirkanmaan jätevesineuvontasivusto (KVVY)

Tietoa kuivakäymälöistä (Käymäläseura Huussi ry)