Palveluseteli

Pirkkalassa on mahdollisuus tulosidonnaiseen varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityisten palvelusetelipäiväkotien palvelujen käytössä. Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain pirkkalalaiselle perheelle.

Palveluseteli voidaan myöntää lapselle

 •  jolla on oikeus varhaiskasvatukseen
 •  josta ei makseta yksityisen hoidon tukea 
 •  josta ei makseta kotihoidontukea

Palveluseteli on lapsikohtainen ja se haetaan ennen päivähoidon alkamista. Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi ja se myönnetään hakukuukauden alusta.

Ohje palvelusetelin hakemiseen

 • Ota yhteyttä kunnan hyväksymään palveluntuottajaan selvittääksesi onko päiväkodissa tilaa ja sovi hoidon aloittamisesta
 • Täytä palvelusetelihakemus täällä
 • Palauta hakemus ja mahdolliset tulotositteet käsiteltäväksi
 • Hakemus käsitellään ja päätös toimitetaan tiedoksi hakijalle sekä palveluntuottajalle

Palveluseteli on lapsikohtainen. Sen arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä lapsen hoidon laajuuden perusteella. Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään lapsen hoitomaksu. Hoitomaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen päivähoidon maksu.

Perheen maksettavaksi jää palveluntuottajan määrittelemän hoitopaikkahinnan ja tulosidonnaisen palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja voi periä omavastuuosuutena suurempaa tai pienempää päivähoitomaksua kuin kunnallisessa päivähoidossa. Palveluseteli voidaan myöntää palvelusetelipäiväkotiin tai palvelusetelikerhoon.

Palveluseteli osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa

Uuden varhaiskasvatuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Osa-aikainen varhaiskasvatus voi olla osapäiväistä (4h/päivä) tai osaviikkoista (enintään 20h/viikko). Myös palvelusetelipäiväkodit tarjoavat osa-aikaista varhaiskasvatusta.

Palveluseteli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa

Oikeus laajempaan kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Laajempi varhaiskasvatus on mahdollista tarpeen mukaan myös vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn perusteella.

Lapselle on myös järjestettävä varhaiskasvatusta kokoaikaisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muuten lapsen edun mukaista.

Jos lapselle haetaan laajempaa kokoaikaista varhaiskasvatusta, on vanhempien tai muiden huoltajien ilmoitettava laajemman varhaiskasvatuksen tarpeesta. Ilmoitus tehdään sähköisen varhaiskasvatushakemuksen kohdassa lisätietoa ja paperisen hakemuksen kohdassa muut lisätiedot.

Jos perheen tilanne ja varhaiskasvatuksen tarve muuttuu lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tulee ilmoittaa siitä kunnalle.

Hinnat

Palvelusetelipäiväkotien ja -kerhon hinnat

Päiväkodit määrittelevät itse kesäajan ja vähäisemmän hoidon tarpeen vaikutuksen omavastuuosuuteen. Palveluseteli maksetaan palvelutuottajalle 12 kuukaudelta vuodessa.

Ilmoitusvelvollisuus

Oikeus tulosidonnaiseen palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan ja huoltaja/huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan hakemus/muutos lomakkeella mikäli:

 • Perheen osoite muuttuu
 • Perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%  esim. työhön menon tai työttömyyden vuoksi)
 • Perhesuhteissa tapahtuu muutoksia (esim. perheenjäsenten lukumäärä muuttuu)
 • Lapsen huoltajuus muuttuu
 • Lapsen palveluntarve muuttuu
 • Lapsen hoitosuhde päättyy (ilmoitetaan kirjallisesti irtisanomislomakkeella)
 • Lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat.

Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Mikäli lapsella on kunnallinen hoitosuhde eikä perhe ole irtisanonut hoitosuhdetta, se päätetään palvelusetelin myöntämistä edeltävään päivään.

Lomakkeet

Sähköinen palvelusetelihakemus
Tulostettava palvelusetelihakemus
Palvelusetelin muutoksista ilmoittaminen
Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
 

Palvelusetelin sääntökirjat löytyvät täältä.

Huhtala-Reinikka, Kirsi
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
Palveluohjaus ja varhaiskasvatukseen hakeminen
050 597 2469
kirsi.huhtala-reinikka[at]pirkkala.fi
Jyrinki, Riitta
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, tuen koordinointi
040 806 2241
riitta.jyrinki[at]pirkkala.fi