Ohjeet yksityisille ilmoituksenvaraisille sosiaalipalveluntuottajille

Ohjeet yksityisille ilmoituksenvaraisille palveluntuottajille

Mikäli yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään lomakkeella.

Ilmoitukseen liitettävät liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

  1. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;
  2. kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;
  3. toimintasuunnitelma;
  4. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta;
  5. jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta;
  6. omavalvontasuunnitelma

Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

Näin toimitat ilmoituksen

Ilmoitukset toimitetaan liitteineen joko suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen. Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan teksti ”ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut”.

Kirjaamon yhteystiedot


Pirkkalan kunnan kirjaamo
Postiosoite: PL 1001, 33961 Pirkkala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirkkala.fi
Asiakirjojen toimitus: Asiointipiste, Koulutie 1, 33960 Pirkkala
Puhelinvaihde 03 565 24000

Lisätietopyynnöt voit toimittaa sähköpostitse osoitteella ja viestiotsikolla ”Lisätietopyyntö, ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut”.

Ilmoitusten käsittely Pirkkalan yhteistoiminta-alueella

Toimintansa aloittavien ilmoitusten käsittely toteutetaan kunnassa seuraavassa järjestyksessä:

  1. Palvelujen tuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen Pirkkalan kunnalle
  2. Mikäli kyseessä on kunnan rekisteriin talletettava ilmoitus, kunta tekee hallintopäätöksen palvelujen hyväksymisestä kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Näin menetellään yksityisten kotipalvelujen tukipalveluiden tai muiden näihin rinnastettavien palvelujen osalta.

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.

Lupaa haetaan lomakkeella siltä Aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Pirkkalan yhteistoiminta-alueella toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksensa Länsi-Suomen aluehallintovirastoon.

Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

Lupahakemuksessa on mainittava palvelujen tuottamistapa eli se, mikä osa toiminnasta hoidetaan palvelujen tuottajan omana toimintana ja miltä osin käytetään alihankintana tuotettuja palveluja. Lupahakemukseen liitetään yllä lueteltujen ilmoituksen liitteiden lisäksi omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä.

Palvelujen tuottajan, joka on hakenut lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät lupahakemuksesta.

Lisätietoja

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011)

Tietoa yksityisiltä sosiaalipalveluita tuottavilta yrityksiltä edellytettävästä omavalvontasuunnitelmasta
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/sosiaalihuolto/omavalvonta

Yksityisten sosiaalipalveluiden arvonlisäveroa koskevaa tietoa
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Terveyden_ja_sairaanhoito_seka_sosiaalihuolto/Sosiaalihuoltopalvelujen_arvonlisaverotu(17776)