Valmius ja evakuointi

Kunnalla on niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin keskeinen vastuu väestön tarvitsemien peruspalveluiden sekä muun tärkeän ja kriittiseksi arvioidun palvelu- ja hyödyketuotannon huolehtimisesta. Jotta kunta pystyy vastaamaan tähän haasteeseen, tulee sen varautua erilaisiin tilanteisiin etukäteen. Kunnan valmiussuunnittelu koostuu useista johtamisjärjestelmää tukevista asiakirjoista, jotka on turvaluokiteltu vain virkakäyttöön (JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k).

Valmiussuunnittelu

Kunnan valmiussuunnittelulla luodaan sellaiset johtamisjärjestelmät ja toimintaperiaatteet, joilla kunnan johtoryhmä ja kunnan eri organisaatiot sekä yhteistyöviranomaiset voivat toimia siten, että kunnan elintärkeiden toimintojen ylläpito erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tulee turvatuksi.

Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin muodos­tuu kunnan valmiussuun­nitelmasta, kunnan eri toimialojen ja palvelutuotannosta vastaavien organisaatioiden valmius­suun­ni­telmista sekä vi­rastojen ja laitosten pelastussuun­ni­tel­mista. Kokonaisvarautumista täydentävät mm. yhteistyöviranomaisten valmiussuunnitelmat.

Pirkkalan valmiussuunnittelun yhteyshenkilö on hallintojohtaja Olli Niemi.

Kriisiviestintä

Kriisiviestintä on tehostettua viestintää poikkeuksellisessa tilanteessa.Kunnan tiedottaja johtaa ja vastaa yhteistyössä kunnan johdon kanssa erityistilanteiden tiedottamisesta kuntalaisille, aluehallintoviranomaisille, muille yhteistyöviranomisille ja tiedotusvälineille.

Evakuointisuunnittelu

Evakuoinnilla tarkoitetaan viranomaisten johdolla tapahtuvaa väestön tai sen osan siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta sekä väestön vastaanottamista ja sijoittamista turvalliselle alueelle. Evakuointiin kuuluu myös järjestyksen ylläpitäminen sekä väestön elinedellytysten ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen evakuointitilanteessa ja evakuointien jälkeen.

Suppeimmillaan evakuointi voi koskea esimerkiksi yhden talon asukkaiden siirtoa kunnassa ja laajimmillaan useiden kuntien koko väestön siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle. Laajamittaisissa evakuoinneissa väestön sijoituskunta tai -kunnat päätetään tapauskohtaisesti erikseen tilanteen vaatimusten mukaisesti. Ihmisten vapaaehtoista siirtymistä ei lueta evakuoinnin piiriin. Sen sijaan viranomaisten kehotuksesta tapahtuva omatoiminen siirtyminen kuuluu evakuointiin. Evakuointisuunnitelussa ei huomioida eläinten evakuointeja.

Väestönsuojaaminen

Väestönsuojaaminen perustuu kiinteistökohtaisiin väestönsuojiin. Kunnassa ei siis ole yleisiä väestönsuojia. Uudessa 2011 voimaan tulleessa pelastuslaissa väestönsuojien rakentamisvelvoitteita lievennettiin. Uuden pelastuslain mukaan väestönsuoja tulee jatkossa rakentaa kaikkiin rakennuksiin, joiden kerrosala on yli 1 200 neliömetriä. Aiemmin raja oli 600 neliömetriä. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusten osalta raja on 1500 neliömetriä. Myös yleisten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovuttiin.

Lisätietoja

Yhteiskunnan turvallisuus

Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitteluaineistoa (Pirkanmaan pelastuslaitos)

Niemi, Olli
Hallintojohtaja
Hallinto ja viestintä
050 374 5102
olli.niemi[at]pirkkala.fi
Luoto, Tarja
Tiedottaja
Hallinto ja viestintä
050 487 7496
tarja.luoto[at]pirkkala.fi