Muut palvelut ja taloudellinen tuki

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaispalvelulain tarkoittama taloudellinen tuki kohdistuu välineisiin, koneisiin ja laitteisiin, joita henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä ja henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa, ja jotka eivät kuulu lääkinnällisenä kuntoutuksena korvattaviin apuvälineisiin. 

Taloudellista tukea auton hankintaan ja vamman vaatimiin auton lisälaitteisiin sekä auton välttämättömiin muutostöihin voidaan myöntää silloin, kun vammainen henkilö ei voi käyttää vammansa tai sairautensa vuoksi julkisia joukkoliikennevälineitä.

Autoavustusta myönnetään vaikeavammaisen henkilön jokapäiväiseen liikkumiseen. Tukea auton hankintaan ja lisälaitteisiin myönnetään ensisijaisesti silloin, kun oma auto mahdollistaa työssäkäynnin, opiskelun tai muun aktiivisen toiminnan edellyttämän jokapäiväisen liikkumisen. Avustus voidaan myöntää myös silloin, kun perheessä on vaikeavammainen lapsi, joka ei vammansa tai apuvälinetarpeensa vuoksi pysty kulkemaan joukkoliikennevälineissä perheen mukana ja jonka säännöllistä kuljetustarvetta ei ole muutoin pystytty turvaamaan.

Kodinkoneen korvaaminen on tarkoituksenmukaista silloin, kun koneen avulla mahdollistuu vammaisen henkilön omatoiminen suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista. Olennaista on, että kodinkone on nimenomaan henkilön vamman tai sairauden vuoksi tarpeellinen. Tavanomaisia kodinkoneita ei pääsääntöisesti myönnetä.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennusta järjestetään vammaiselle henkilölle tai hänen omaiselleen yksilöllisenä tai kurssimuotoisena. Toimintaa toteutetaan määrärahojen puitteissa siten, että välttämätön yksilöllinen sopeutumisvalmennus kuten esimerkiksi liikkumistaidonohjaus on ensisijaista. Kurssimuotoisessa sopeutumisvalmennuksessa ovat etusijalla paikalliset kurssit, kuten lasten tukiviittomien ryhmäopetuskurssit. Sopeutumisvalmennuksena ei tueta loma- tai virkistystoimintaa.

Ylimääräiset vaatekustannukset

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräisiä vaatetuskustannuksia, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista huomattavasti suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita

Ylimääräiset ravintokustannukset

Ylimääräisiä erityisravintokustannuksia voidaan korvata, mikäli vammainen henkilö joutuu vammasta johtuen käyttämään erityisravintovalmisteita, ja hänelle aiheutuu siitä huomattavia lisäkustannuksia siltä osin, kuin niihin ei saa korvausta muun lain nojalla.