Vammaisten palvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet

Kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus tiettyjen vaikeavammaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien järjestämiseen. Nämä palvelut ja tukitoimet määritellään välttämättömiksi, jotta vaikeavammainen henkilö suoriutuisi mahdollisimman itsenäisesti tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet

Taloudellista tukea määrärahasidonnaisiin, kaikille vammaisille tarkoitettuihin palveluihin voidaan myöntää vain talousarviooon varattujen määrärahojen puitteissa. Vammaispalvelulaki edellyttää, että määrärahoja näihin palveluihin ja tukitoimiin varataan kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti.

Lähtökohtana palveluja tai etuuksia myönnettäessä on aina vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta. Pitkäaikaisena haittana pidetään vähintään vuoden kestävää haittaa.

Vammaiselle henkilölle laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Siinä selvennetään ne palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään poistamaan vammaisuuden asiakkaalle aiheuttamia haittoja ja esteitä.