Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe voi hakea toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Tuen tarve harkitaan asiakkaan tilanteen perusteella.

Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta:

  • perustoimeentulotuesta
  • täydentävästä toimeentulotuesta
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan tekemällä laskelma tuloista, varoista ja menoista. Laskelmassa tuloja ovat kaikki hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Perustoimeentulotukeen vaikuttavat tulot ja varat sekä tukeen oikeuttavat menot on määritelty toimeentulotukilaissa.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan kunnasta.
Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.
Ehkäisevää toimeentulotujea kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

  1. Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta.
  2. Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on sellaisia muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen kunnan käsiteltäväksi.
  3. Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävää / ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sähköisesti.

Kunnan hakemuslomakeen voit tulostaa täältä.
 

Toimeentulotuki varattomalle kuolinpesälle

Kuolinpesän varat on ensisijaisesti käytettävä hautauskustannusten maksamiseen.

Varattomalle kuolinpesälle voidaan hakemuksesta myöntää toimeentulotukea välttämättömiin hautauskustannuksiin. Toimeentulotuki myönnetään pääsääntöisesti maksusitoumuksena sopimushautaustoimistoon, joten toimeentulotukea tulee hakea ennen hautauksen järjestämistä.
Kuolinpesän varat ja lesken tulot ja varat otetaan huomioon tukea määritettäessä.

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti ja hakemuksen liitteenä tulee toimittaa

  • vainajan tilien tiliotteet kuolemaa edeltävältä kuukaudelta sekä tilien saldot kuolinpäivältä
  • lesken tilien tiliotteet kuolemaa edeltävältä kuukaudelta hakemuspäivään saakka
  • vainajan ja lesken viimeisin verotuspäätös/veroehdotus (myös erittelyosa).

Hakemus voidaan käsitellä vasta kaikkien liitteiden saavuttua.

Maksusitoumus kattaa sopimushautaustoimiston välttämättömät kustannukset. Lisäksi toimeentulotukena voidaan maksaa seurakunnalle lasku seurakunnan välttämättömistä kustannuksista.

Pirkkalasta/Vesilahdesta toiselle paikkakunnalle haudattavaksi kuljetettavan vainajan kuljetuskulut eivät oikeuta toimeentulotukeen. Lehti-ilmoituksen, muistotilaisuuden tai hautakiven kulut eivät ole toimeentulotuessa huomioitavia. Ulkomailla syntyneitä hautauskustannuksia ei huomioida.