Lapsen elatus

Laki lapsen elatuksesta  perustuu siihen, että lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se vanhempi, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla, on velvollinen maksamaan toiselle vanhemmalle elatusapua. Elatusavun suuruuteen vaikuttavat lapsen elatuksen tarve sekä molempien vanhempien elatuskyky. Elatusavun suuruutta määriteltäessä käytetään Oikeusministeriön ohjeistusta lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi. Jos elatusvelvollinen on maksukyvytön, laiminlyö elatusavun maksamisen tai jos lapsen isyyttä ei ole vahvistettu, lapsen kanssa asuva vanhempi on oikeutettu Kelan maksamaan elatustukeen (vuonna 2015 155.17 /kk).  Elatustukea voidaan maksaa myös, jos ottovanhempi on adoptoinut lapsen yksin tai vahvistettu elatusapu jää alle elatustuen määrän. Elatusapu ja elatustuki on sidottu elinkustannusindeksiin.  Lapsen elatussopimuksen vahvistaa lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavun määrästä, asia on hoidettava tuomioistuimen kautta.

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta. Vanhemmat vastaavat kuitenkin lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.