Ilmoitusvelvolliset

Lastensuojeluasiassa ilmoitusvelvolliset
Lastensuojelulain mukaan jonkin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä:

 1. sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito;
 2. opetustoimi;
 3. nuorisotoimi;
 4. poliisitoimi;
 5. Rikosseuraamuslaitos;
 6. palo- ja pelastustoimi;
 7. sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja;
 8. opetuksen ja koulutuksen järjestäjä;
 9. seurakunta tai muun uskonnollinen yhdyskunta;
 10. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitettu vastaanottokeskus tai järjestelykeskus;
 11. hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö;
 12. koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö;
 13. Tulli;
 14. rajavartiolaitos;
 15. ulosottoviranomainen;
 16. Kansaneläkelaitos.

Myös muu kuin ilmoitusvelvollinen henkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen.

Ilmoitusvelvollisen henkilön on lastensuojelulain mukaan tehtävä ilmoitus poliisille, kun hänellä on syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikoslaissa rangaistavaksi säädettyä seksuaalirikosta tai pahoinpitelyrikosta.

Ilmoitusvelvollinen henkilö ei voi tehdä ilmoitusta nimettömänä.