Oppilaaksioton periaatteet 1.8.2019 alkaen

Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakunta on vahvistanut esi- ja perusopetuksen oppilaaksiotossa sovellettavat periaatteet (30.1.2019, § 13)

Lähikoulu

Perusopetuslain mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita.

Lähikoululla tarkoitetaan sitä oppilaan omalla oppilaaksiottoalueella tai lähialueella sijaitsevaa koulua, jonka kunta osoittaa oppilaalle kouluksi ja jota oppilaalla on oikeus käydä. Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia.

Lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan mukaan. Oppilaaksiottoalueiden raja-alueilla oppilaiden sijoittumista kouluihin tarkastellaan vuosittain. Oppilaalle voidaan osoittaa koulupaikka myös toisen oppilaaksiottoalueen koulusta. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (Perusopetuslaki 1998/628; 6 §)

Oppilaiden kotikunta

Pirkkalan kunnan kouluihin otetaan ensisijaisesti oppilaita, joiden virallinen asuinpaikka on Pirkkala. Tampereen seudun kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) tekemällä sopimuksella on sovittu kustannusten korvaamisesta oppilaan käydessä koulua jossakin edellä mainituista vieraista kunnista. Kunta voi ottaa ulkopuolelta tulevia oppilaita, jos kouluissa on tilaa. Oppilailla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta päästä vieraan kunnan kouluun.  Opetuspaikkakunta ei vastaa oppilaan koulumatkakustannuksista.

Päätös oppilaaksiotosta

Pirkkalassa opetuspäällikkö sijoittaa oppilaat kouluihin hyvinvointilautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Opetuspäällikön päätökseen merkitään päätöksen perustelut. Päätökseen liitetään perusopetuslain 42 §:n mukaiset muutoksenhakuohjeet. (Pirkkalan kunnan hallintosääntö)
 

Lähikoulun osoittaminen oppilaalle

Oppilaaksiottoalueet

Pirkkalan kunta on jaettu neljään oppilaaksiottoalueeseen vuosiluokilla 0-6 (kartta liitteenä):

- Eteläinen oppilaaksiottoalue (Kirkonkylän koulu)
- Keskustan oppilaaksiottoalue (Kurikankulman ja Naistenmatkan koulut)
- Pohjoinen oppilaaksiottoalue (Nuolialan koulu)
- Itäinen oppilaaksiottoalue (Toivion koulu)

Näillä alueilla on lisäksi kaksi niin sanottua yhteisaluetta:
- Pereen alue kuuluu sekä Itäiseen että Pohjoiseen oppilaaksiottoalueeseen (ensisijainen oppilaaksiottokoulu on Toivion koulu)
- Kyöstin ja Turrin alueet kuuluvat sekä Eteläiseen että Keskustan oppilaaksiottoalueeseen (ensisijainen oppilaaksiottokoulu on Naistenmatkan koulu)

Pirkkalan kunta on jaettu kahteen oppilaaksiottoalueeseen vuosiluokilla 7-9 (kartta liitteenä):
- Eteläinen ja Keskustan oppilaaksiottoalue (Suupanniityn koulu)
- Itäinen ja Pohjoinen oppilaaksiottoalue (Nuolialan koulu)

Koulupolut

Oppilaan lähikoulu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti.

Oppilaaksiottoalue


Vuosiluokat
0–2


Vuosiluokat
3–6


Vuosiluokat
7–9

Eteläinen
oppilaaksiottoalue

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu

Suupanniityn koulu

Eteläisen ja keskustan yhteinen
oppilaaksiottoalue

Ensisijaisesti Naistenmatkan koulu, toissijaisesti Kirkonkylän koulu

Ensisijaisesti Naistenmatkan koulu, toissijaisesti Kirkonkylän koulu

Suupanniityn koulu

Keskustan
oppilaaksiottoalue

Kurikankulman koulu tai Naistenmatkan koulu

Naistenmatkan koulu

Suupanniityn koulu

Pohjoinen
oppilaaksiottoalue

Nuolialan koulu

Nuolialan koulu

Nuolialan koulu

Pohjoisen ja itäisen
yhteinen
oppilaaksiottoalue

Ensisijaisesti Toivion koulu, toissijaisesti Nuolialan koulu

Ensisijaisesti Toivion koulu, toissijaisesti Nuolialan koulu

Nuolialan koulu

Itäinen
oppilaaksiottoalue

Toivion koulu

Toivion koulu

Nuolialan koulu


Opetusryhmien perustaminen kouluihin

Oppilaaksiottoalueen kouluihin perustetaan opetusryhmiä sen mukaan, mitä alueen oma oppilaspohja ja kouluissa vallitsevat olosuhteet edellyttävät. Olosuhteet liittyvät esim. koulun käytettävissä oleviin tiloihin ja resursseihin. Opetusryhmien enimmäiskoot:

Luokka-aste

Ryhmäkoko

0

22

1 - 2

25

3 - 6

28

7 -9

20

Opetusryhmien enimmäiskoista voidaan poiketa tarkoituksenmukaisuusharkinnalla erillisellä opetuspäällikön päätöksellä, joka annetaan lautakunnalle tiedoksi.

Esiopetuspaikka ei suoraan tarkoita, että oppilas aloittaisi perusopetuksen esiopetusta antavassa koulussa/toimipisteessä.

Oppilaaksiotosta päätettäessä opetusryhmiin voidaan jättää tilaa 1-2 oppilaalle opetusryhmää kohden niitä oppilaita varten, jotka mahdollisesti tarvitsevat opiskelupaikan myöhemmin lukuvuoden aikana esim. muuton vuoksi.

Lähikoulun osoittaminen

1. Ensisijaisen oppilaaksioton periaatteet

Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu.

Ensisijainen oppilaaksiotto tapahtuu ensisijaisten periaatteiden, ja tarpeen mukaan toissijaisten periaatteiden mukaisesti. Yhteisalueen ensisijainen oppilaaksiottokoulu on määritelty oppilaaksiottoalueiden määrittelyssä. Myös oppilas, joka aloittaa koulunkäynnin poikkeuksellisesti perusopetuslain 25–27 §:n mukaisesti joko vuotta aikaisemmin tai myöhemmin, on oikeutettu oman alueensa oppilaaksiottokouluun.

A-kieli
Oppilaan aloittaman A-kielen (A1 ja A2) opiskelu jatkuu 7. luokalla. A-kielen opiskelu voi jatkua omassa koulussa tai toisen oppilaaksiottoalueen koulussa. A-kielen opiskelun järjestämisen tavasta päättää rehtori.

Liikuntapainotteinen opetus
Liikuntapainotteinen opetus järjestetään Suupanniityn koulussa. Oppilaat valitaan hakemuksen ja valintakokeen perusteella. Liikuntapainotteiseen opetukseen valitaan ensisijaisesti oppilaita, joiden kotikunta on Pirkkala. Oppilaan ottamisesta liikuntapainotteiseen opetukseen päättää opetuspäällikkö.

Luokkamuotoinen erityisopetus
Luokkamuotoisen erityisopetuksen osalta koko kunta on yhtenä oppilaaksiottoalueena. Luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. (Perusopetuslaki 1998/628; 17 §)

2. Toissijaisen oppilaaksioton periaatteet

Huoltaja voi hakea lapselleen opiskelupaikkaa myös muusta kuin oman oppilaaksiottoalueen koulusta. (Perusopetuslaki 1998/628; 28 §) Hakemuksen mukainen koulupaikka osoitetaan, mikäli toiveen huomioiminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista ottaen huomioon kouluissa ja opetusryhmissä vallitsevat tapauskohtaiset olosuhteet (esim. koulun tilat ja resurssit sekä ryhmän koko ja kokoonpano).

Mikäli koulun opetusryhmissä on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen eikä toissijainen oppilaaksiotto kasvata ryhmäkokoa merkittävästi isommaksi kuin se on kunnan saman luokka-asteen opetusryhmissä, voidaan ryhmiin ottaa lisää oppilaita seuraavassa järjestyksessä toissijaisen oppilaaksioton periaatteilla:

  1. Erityinen syy (oppilashuollolliset perusteet)
    Huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto ennen lähikoulupäätöksen tekemistä

  2. Koulumatkan pituus toissijaiseen kouluun
    Lähimpänä asuvat toissijaisen oppilaaksioton oppilaat

  3. Koulussa jo opiskelevien oppilaiden sisarukset
    Pääpaino 0-3 luokkien sisaruksilla

  4. Kaikki halukkaat

Toissijaista koulupaikkaa hakeneille osoitetaan koulupaikka ensin 1. periaatteen mukaisesti, tämän jälkeen 2. periaatteen mukaisesti ja sen jälkeen 3. periaatteen mukaisesti.  Mikäli toissijaiseen kouluun on hakijoita enemmän kuin siihen voidaan ottaa, arvotaan toissijaisin kriteerein valittavat oppilaat a) periaatteen 1 sisältä, b) periaatteen 2 sisältä c) periaatteen 3 sisältä ja d) periaatteen 4 sisältä.

Toissijaisen oppilaaksioton edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. (Perusopetuslaki 1998/628; 32 §)

Valmistava opetus
Maahanmuuttajataustainen oppilas, jolla ei ole riittävää suomen kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, aloittaa koulupolkunsa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Valmistava opetus järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Asuinpaikan vaihto kesken perusopetuksen
Jos oppilas vaihtaa kunnan sisällä asuinpaikkaa, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti tehdyn oppilaaksioton mukaan. Huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista.

Asuinkunnan vaihto kesken perusopetuksen
Jos oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken perusopetuksen, hän voi jatkaa koulunkäyntiä Pirkkalan kunnan koulussa kuluvan lukuvuoden loppuun asti. Huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista.