Oppilaaksioton periaatteet 1.2.2020 alkaen

Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakunta on vahvistanut esi- ja perusopetuksen oppilaaksiotossa sovellettavat periaatteet (11.12.2019, § 115)

Lähikoulu
Perusopetuslain mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita.

Lähikoululla tarkoitetaan sitä oppilaan omalla oppilaaksiottoalueella tai lähialueella sijaitsevaa koulua, jonka kunta osoittaa oppilaalle kouluksi ja jota oppilaalla on oikeus käydä. Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia.

Lähikoulu määräytyy ensisijaisesti oppilaan väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan mukaan. Vuoroasumistilanteessa huoltajan erikseen pyytäessä, lähikouluksi voidaan määritellä toisen oppilaaksiottoalueen mukainen koulu kokonaisarvion perusteella. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 190/2019)

Oppilaaksiottoalueiden raja-alueilla oppilaiden sijoittumista kouluihin tarkastellaan vuosittain. Oppilaalle voidaan osoittaa koulupaikka myös toisen oppilaaksiottoalueen koulusta. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (Perusopetuslaki 1998/628; 6 §)

Oppilaiden kotikunta
Pirkkalan kunnan kouluihin otetaan ensisijaisesti oppilaita, joiden virallinen asuinpaikka on Pirkkala. Tampereen seudun kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) tekemällä sopimuksella on sovittu kustannusten korvaamisesta oppilaan käydessä koulua jossakin edellä mainituista vieraista kunnista. Kunta voi ottaa ulkopuolelta tulevia oppilaita, jos kouluissa on tilaa. Oppilailla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta päästä vieraan kunnan kouluun. Opetuspaikkakunta ei vastaa oppilaan koulumatkakustannuksista.

Päätös oppilaaksiotosta
Pirkkalassa opetuspäällikkö sijoittaa oppilaat kouluihin hyvinvointilautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Opetuspäällikön päätökseen merkitään päätöksen perustelut. Päätökseen liitetään perusopetuslain 42 §:n mukaiset muutoksenhakuohjeet. (Pirkkalan kunnan hallintosääntö)

Lähikoulun osoittaminen oppilaalle

Pirkkalan kunta on jaettu neljään oppilaaksiottoalueeseen vuosiluokilla 0-6 (kartta liitteenä):

 • Etelänen oppilaaksiottoalue (Kirkonkylä koulu)
 • Keskustan oppilaaksiottoalue (Kurikankulman ja Naistenmatkan koulut)
 • Pohjoinen oppilaaksiottoalue (Nuolialan koulu)
 • Itänen oppilaaksiottoalue (Toivion koulu)

Näillä alueilla on lisäksi kaksi niin sanottua yhteisaluetta:

 • Pereen alue kuuluu sekä Itäiseen että Pohjoiseen oppilaaksiottoalueeseen (ensisijainen oppilaaksiottokoulu on Toivion koulu)
 • Kyöstin, Turrin, Soljan, Niemenmaan ja Lepomoision alueet kuuluvat sekä Eteläiseen että Keskustan oppilaaksiottoalueeseen (Kirkonkylän koulu, Naistenmatkan koulu, Soljan lastentalo)

Pirkkalan kunta on jaettu kahteen oppilaaksiottoalueeseen vuosiluokilla 7-9 (kartta liitteenä):

 • Etelänen ja Keskustan oppilaaksiottoalue (Suupanniityn koulu)
 • Itänen ja Pohjoinen oppilaaksiottoalue (Nuolialan koulu)

Koulupolut
Oppilaan lähikoulu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti.

Oppilaaksiottoalue Vuosiluokat 0–2 Vuosiluokat 3–6

Vuosiluokat
7–9

Eteläinen oppilaaksiottoalue Kirkonkylän koulu Kirkonkylän koulu Suupanniityn koulu
Eteläisen ja keskustan yhteinen oppilaaksiottoalue Soljan lastentalo tai Kirkonkylän koulu Kirkonkylän koulu tai Naistenmatkan koulu Suupanniityn koulu
Keskustan oppilaaksiottoalue Kurikankulman koulu tai Naistenmatkan koulu Naistenmatkan koulu Suupanniityn koulu
Pohjoinen oppilaaksiottoalue Nuolialan koulu Nuolialan koulu Nuolialan koulu
Pohjoisen ja itäisen yhteinen oppilaaksiottoalue Ensisijaisesti Toivion koulu, toissijaisesti Nuolialan koulu Ensisijaisesti Toivion koulu, toissijaisesti Nuolialan koulu Nuolialan koulu
Itäinen oppilaaksiottoalue Toivion koulu Toivion koulu Nuolialan koulu


Opetusryhmien perustaminen kouluihin

Oppilaaksiottoalueen kouluihin perustetaan opetusryhmiä sen mukaan, mitä alueen oma oppilaspohja ja kouluissa vallitsevat olosuhteet edellyttävät. Olosuhteet liittyvät esim. koulun käytettävissä oleviin tiloihin ja resursseihin. Perusopetuslain mukaan opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. (Perusopetuslaki 30 §, 2 mom)

Esiopetuspaikka ei suoraan tarkoita, että oppilas aloittaisi perusopetuksen esiopetusta antavassa koulussa/toimipisteessä.

Lähikoulun osoittaminen

1. Ensisijaisen oppilaaksioton periaatteet

Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu.

Yhteisalueilla ensisijainen oppilaaksiotto tapahtuu sekä ensisijaisten periaatteiden että toissijaisten periaatteiden kohtien 1-2 mukaisesti. Myös oppilas, joka aloittaa koulunkäynnin poikkeuksellisesti perusopetuslain 25–27 §:n mukaisesti joko vuotta aikaisemmin tai myöhemmin, on oikeutettu oman alueensa oppilaaksiottokouluun.

A-kieli Oppilaan aloittaman A-kielen (A1 ja A2) opiskelu jatkuu 7. luokalla. A-kielen opiskelu voi jatkua omassa koulussa tai toisen oppilaaksiottoalueen koulussa. A-kielen opiskelun järjestämisen tavasta päättää rehtori.

Liikuntapainotteinen opetus Liikuntapainotteinen opetus järjestetään Suupanniityn koulussa. Oppilaat valitaan hakemuksen ja valintakokeen perusteella. Liikuntapainotteiseen opetukseen valitaan ensisijaisesti oppilaita, joiden kotikunta on Pirkkala. Oppilaan ottamisesta liikuntapainotteiseen opetukseen päättää opetuspäällikkö.

Luokkamuotoinen erityisopetus Luokkamuotoisen erityisopetuksen osalta koko kunta on yhtenä oppilaaksiottoalueena. Luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. (Perusopetuslaki 1998/628; 17 §)

2. Toissijaisen oppilaaksioton periaatteet

Huoltaja voi hakea lapselleen opiskelupaikkaa myös muusta kuin oman oppilaaksiottoalueen koulusta. (Perusopetuslaki 1998/628; 28 §) Hakemuksen mukainen koulupaikka osoitetaan, mikäli toiveen huomioiminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista ottaen huomioon kouluissa ja opetusryhmissä vallitsevat tapauskohtaiset olosuhteet (esim. koulun tilat ja resurssit sekä ryhmän koko ja kokoonpano).

Toissijaista oppilaaksiottoa varten on vahvistettu opetusryhmien enimmäisoppilasmäärät eri vuosiluokille:

Luokka-aste Ryhmäkoko
esiopetus 20
1 - 2 23
3 - 6 26
7 - 9 18

Toissijainen koulupaikka myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. Erityinen syy (oppilashuollolliset perusteet) Huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto ennen lähikoulupäätöksen tekemistä
 2. Koulumatkan pituus toissijaiseen kouluun Lähimpänä asuvat toissijaisen oppilaaksioton oppilaat
 3. Koulussa jo opiskelevien oppilaiden sisarukset Pääpaino 0-3 luokkien sisaruksilla
 4. Kaikki halukkaat

Toissijaista koulupaikkaa hakeneille osoitetaan koulupaikka ensin 1. periaatteen mukaisesti, tämän jälkeen 2. periaatteen mukaisesti ja sen jälkeen 3. periaatteen mukaisesti. Mikäli toissijaiseen kouluun on hakijoita enemmän kuin siihen voidaan ottaa, arvotaan toissijaisin kriteerein valittavat oppilaat a) periaatteen 1 sisältä, b) periaatteen 2 sisältä c) periaatteen 3 sisältä ja d) periaatteen 4 sisältä.

Toissijaisen oppilaaksioton edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. (Perusopetuslaki 1998/628; 32 §)

Valmistava opetus
Maahanmuuttajataustainen oppilas, jolla ei ole riittävää suomen kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, aloittaa koulupolkunsa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Valmistava opetus järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Asuinpaikan vaihto kesken perusopetuksen
Jos oppilas vaihtaa kunnan sisällä asuinpaikkaa, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti tehdyn oppilaaksioton mukaan. Huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista.

Asuinkunnan vaihto kesken perusopetuksen
Jos oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken perusopetuksen, hän voi jatkaa koulunkäyntiä Pirkkalan kunnan koulussa kuluvan lukuvuoden loppuun asti. Huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista.