Pyhäjärven rantareitin yleissuunnitelma

Suunnitelma sijoittuu Pirkkalassa Pyhäjärven rantaan Rajaniemestä Pereelle. Tällä välillä on Pyhäjärven rantaviivaa yli 10 km.

Suunnitelmaluonnokseen voi kotisivujen lisäksi tutustua Pirkkalan kunnan asiointipisteessä (os. Koulutie 1) ja Partolan toimipisteessä (os. Saapastie 2). Luonnos on tutustuttavana myös pääkirjaston Mun Pirkkala -nurkkassa. Suunnitelma on nähtävillä 30.5.-31.7.2018.

Nähtävillä olevasta luonnoksesta toivotaan mielipiteitä, joita voi kesän aikana jättää tällä sähköisellä lomakkeella tai postitse osoitteeseen: Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala. Paikkatietopohjainen Internetkysely reitistä on avoinna 31.7.2018 asti!

Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmaa tarkennetaan saatujen mielipiteiden ja lisäselvitysten perusteella. Varsinainen yleissuunnitelmaehdotus pyritään asettamaan nähtäville syksyllä 2018.


Yleissuunnitelma perustuu Pirkkalan taajamayleiskaavaan, jossa rantareitti on esitetty yhteystarpeena. Yleiskaavaselosteessa rantareitistä todetaan: ”Virkistysalueet sijaitsevat suurimmassa osassa taajamaa kävelyetäisyyden päässä asuinalueista. Tämän mahdollistaa vihersormet, jotka sijaitsevat asuinalueiden välissä ulottuen moottoritieltä aina Pyhäjärven rantaan. Pirkkalan järvet on haluttu tuoda lähelle kuntalaisia. Tämän takia ranta-alueet on mahdollisuuksien mukaan pyritty osoittamaan virkistysalueiksi, mikä tukee myös ekologisen yhteyden syntymistä.

Rannan tuntumaan on osoitettu seudullisesti merkittävä, koko kunnan ranta-alueet yhdistävä ohjeellinen ulkoilureitti, joka on jo maakuntakaavassa merkitty rantaa myötäileväksi. Rantareitti yhdistää kuntakeskuksen Virkaniemen vanhaan huvila-alueeseen, jonka yhteyteen voidaan suunnittelun avulla luoda miellyttävä kaikkia kuntalaisia palveleva viihtyisä virkistäytymisalue.

Ulkoilureitit sovitetaan maisemaan leveydeltään ja muilta osin. Osoitettujen ulkoilureittien varrella on mm. maisemallisesti arvokkaita peltoalueita, maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä sekä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja luonnonsuojelualueita.”

Suuri osa reitistä on jo olemassa. Uudet reitit sijoittuvat asemakaavassa lähivirkistysalueeksi tarkoitetulle alueelle. Suunnittelualueella on asemakaavoittamattomia ja yksityisessä omistuksessa olevia osuuksia, joissa rantareitin sijainti ja luonne tarkentuu asemakaavoituksen myötä myöhemmin.

Uudet reitit halutaan tehdä viihtyisiksi ja kaikille käyttäjäryhmille soveltuviksi. Reitit linjataan luontoarvoja kunnioittaen. Reittejä on esitetty kolmen tasoisena. Ulkoilureittejä voidaan käyttää ympärivuotisesti ja niillä voi myös pyöräillä. Kävelyreitit ovat kapeampia, mutta tasoitettuja. Lisäksi reitistöön on huomioitu polut, jotka pääosin ovat jo olemassa. Kunnan rajoilla reitit liittyvät Tampereen ja Nokian reitteihin.