Katselmukset

Viranomaisten katselmukset

Katselmuksia on pyydettävä rakennustyön edistymisen mukaan siten kuin rakennusluvassa määrätään. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon.
Katselmuksessa tulee olla saatavilla lupapiirustukset, erityissuunnitelmat ja asianmukaisesti täytetyt tarkastusasiakirjat.

Aloituskokous

Aloituskokouksen tarpeellisuudesta määrätään rakennusluvassa.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä luvanhakija, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.

Rakennuksen sijainnin merkitseminen

Suoritetaan ennen rakennustöiden aloittamista. Hyväksyttyjen lupapiirustusten mukainen rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään rakennuspaikalle. Tilataan n. viikkoa ennen haluttua toimenpidettä.

Sijaintikatselmus

Suoritetaan kun perustukset on tehty.

Rakennekatselmus

Suoritetaan ennen kuin kantavia rakenteita on miltään osin peitetty.

LVI-katselmus

Suoritetaan ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Katselmuksessa on esitettävä ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirja. Pientaloissa LVI-katselmus suoritetaan käyttöönoton yhteydessä.

Öljylämmityslaitoksen katsastus ja maanalaisen öljysäiliön tarkastus

Öljylämmityslaitoksen katsastus suoritetaan ennen rakennuksen käyttöönottoa. Öljylämmityslaitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan on viipymättä toimitettava pelastusviranomaiselle asennustyöstä annettu todistus laitteiston katsastusta varten. Laitteiston omistajan tai asennusliikkeen on tilattava katselmus pelastusviranomaiselta.
Maanalaisen öljysäiliön tarkastus suoritetaan ennen öljysäiliön peittämistä.

Pirkanmaan pelastuslaitos
Öljylämmityslaitoksen katsastus, maanalaisen öljysäiliön tarkastus

Sähkötarkastukset

Sähköurakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta sähköasennusten tarkastamisesta.

Osittainen loppukatselmus

Suoritetaan ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa.

Rakennuksen käyttöönoton edellytykset

Loppukatselmus

Suoritetaan kun rakennus on pihamaajärjestelyineen valmis.
Loppukatselmuksessa tulee olla saatavilla rakennuslupa-asiakirjat sekä tarpeelliset todistukset muiden viranomaisten suorittamista tarkastuksista.
Loppukatselmus tulee suorittaa viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta.

Kotitalous rakentajana / rakennustyön tiedonantovelvollisuus

Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan on toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yhteystietoineen. Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Todistus lähetetään osoitteeseesi ilman erillistä pyyntöä.

Verohallinnon antama todistus on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle kaikissa niissä osittaisissa tai lopullisissa loppukatselmuksissa, joissa hyväksytään jokin rakennus tai sen osa (esim. laajennus) käyttöön otettavaksi.
Todistus on esitettävä kaikista rakennusluvan alaisista kohteista, joista rakennusvalvonta hyväksyy rakennuksia käyttöönotettavaksi 1.7.2014 tai sen jälkeen.
 

Verohallinnon rakentajan muistilista / Rakentamisilmoitus

Aloituskokoukset, rakenne-, LVI-, käyttöönotto- ja loppukatselmukset / Uusimaa
Rakennuksen sijainnin merkitseminen, sijaintikatselmukset / Lehto

Lisätietoja:

Uusimaa, Janne
tarkastusinsinööri
Rakennusvalvonta
050 598 7128
janne.uusimaa[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Lehto, Jouko
Maanmittausinsinööri
Maankäyttö, Mittaus
050 401 2593
jouko.lehto[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala