Rakentamisen suunnittelu

Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.

Rakentamisen suunnittelussa on oltava rakennussuunnitelmasta vastaava rakennussuunnittelija. Rakennussuunnittelija toimii usein myös kohteen pääsuunnittelijana.

Erityissuunnittelijat laativat tarvittavat erityissuunnitelmat, kuten rakenne-, LVI- yms. suunnitelmat. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnitelija, on yksi heistä nimettävä tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi.
Suunnittelijoilla tulee olla suunnittelutehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava viimeistään rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan, kenet hän on valinnut pääsuunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi. Erityissuunnittelijaa koskeva ilmoitus on tehtävä ennen erityissuunnitelman toimittamista rakennusvalvontaan. Ilmoitukset tehdään erillisellä suunnittelijailmoituslomakkeella.

Erityissuunnitelmat

Erityissuunnitelmien tarpeellisuudesta määrätään rakennusluvassa ja ne on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kunkin työvaiheen aloittamista. Erityissuunnitelmat tulee olla käytettävissä rakennustyömaalla ja viranomaiskatselmuksissa.

- Rakennesuunnitelmissa esitetään kantavat rakenteet liittyvine rakennusosineen

- Ilmanvaihtosuunnitelmissa esitetään ilmanvaihtojärjestelmät laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen

- Vesi- ja viemärisuunnitelmissa esitetään vesi- ja viemäröintijärjestelmät laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen.

Lisätiedot:

Kinnunen, Tuomo
Rakennustarkastaja
Rakennusvalvonta
22.6. - 26.7.2020
050 313 7642
tuomo.kinnunen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Uusimaa, Janne
tarkastusinsinööri
Rakennusvalvonta
050 598 7128
janne.uusimaa[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala